သစ်တစ်တန်တွင်ရှိရမည့် အတိုင်းအတာများ


13 January, 2022

 

12"×1”   သစ်ချောင်းဆိုလျှင် ပေ ၆၀၀ လျှင် တစ်တန်

11"×1"  သစ်ချောင်းဆိုလျှင် ပေ ၆၅၅ လျှင် တစ်တန်

 

(12"×1")=600'

(11"×1")=655'

(10"×1")=720'

(9"×1")=800'

(8"×1")=900'

(7"×1")=1029'

(6"×1")=1200'

(5"×1")=1440'

(4"×1")=1800'

(3"×1")=2400'

(2"×1")=3600'

(1"×1")=7200'

(2"×1-1/2")=7200 '

(3"×1-1/2")=1600 '

(6"×6")=200 '

( 3"×3")=800 '

(3"×2")=1200 '

(4"×4")=450 '

(4"×2")=900 '

(4"×1-1/2")=1200 '

(5"×5")=288 '

(5"×3")=480 '

(5"×2")=720 '

(6"×2")=600 '

(6"×1-1/2")=2400 '

How To Price List Read 197 times