ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်စုံ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အခွန်စည်းကြပ်ရန် တစ်စတုရန်းပေ သတ်မှတ်တန်ဖိ


20 June, 2022

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မြေရောင်း/ဝယ်ခြင်းများအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ရန်နှုန်းထားများ 

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မြေရောင်း/ဝယ်ခြင်းများအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ရန်နှုန်းထားများ အစအဆုံး အပြည့်အစုံ ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မြေရောင်း/ဝယ်ခြင်းများအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ရန်နှုန်းထားများ မြို့နယ်စုံကို ဖော်ပြထားရာ၌ မာတိကာတွင် ကြည့်ရှုလိုသည့် မြို့နယ်၏ စာမျက်နှာကို ရှာဖွေပြီး ထိုစာမျက်နှာများသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

#MyanmarBuilderGuide

 

MBG
 

Laws and Regulations Read 385 times