၁ တန်တွင်ရှိသောသံချောင်းအရေအတွက်များ


19 January, 2022

1Ton တွင်ရှိသောသံချောင်းအရေအတွက်များ

တစ်ချောင်းလျှင်12mm=40ft

6.5mm=0.26kg/m

1ton=3834m

1 viss = 20.22=20'-3"

8mm=0.395kg/m

1ton=2531m

1 viss = 13.35=13'-4"

10mm=135 ချောင်း

12mm=88 ချောင်း

16mm=53 ချောင်း

18mm=41 ချောင်း

20mm=33 ချောင်း

22mm=27 ချောင်း

25mm=21 ချောင်း

1m=3.28ft

1 inch=25.4mm

1m^3=35.32ft^3

Water 1ft^3=62.4 lb

Water 1ft^3=624 Gal

Water 1 Gal=10lb

Water 1 Gal=4.54 Liter

1 Ton = 2240 Lb

1 Acre-ft=1234m^3

1 Acre=0.405 hectares

1 meter= 3.281 feet

1 km= 0.621 Mile

1 sq mile =2.59 sq km

 

How To Tips Read 206 times