999

ကိုးသုံးလုံး

120, 25 St., Between 84 St. and 85 St.,, Aung Myay Thar Zan, Mandalay , Myanmar
02-4073760 ,   02-4065053 ,  
Brands / Services
  • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏႈန္းမွန္။
  • လက္လီ၊ လကၠား။

MAP

Opening Hour

Open at 9:00 AM
Monday : 9:00 am - 5:00 pm
Tuesday : 9:00 am - 5:00 pm
Wednesday : 9:00 am - 5:00 pm
Thursday : 9:00 am - 5:00 pm
Friday : 9:00 am - 5:00 pm
Saturday : 9:00 am - 5:00 pm
Sunday : 9:00 am - 5:00 pm