ျမက္စိုက္

MMK 1500.00
534, Lower Mingalardon Rd., Near Ywar Thit Bus Stop, Aung San,, Insein, Yangon , Myanmar
ျမက္စိုက္
MMK 1500.00
534, Lower Mingalardon Rd., Near Ywar Thit Bus Stop, Aung San,, Insein, Yangon , Myanmar

About

၁။ေရညိႇမတက္ျခင္း၊ ၂။အေရာက္မကၽြတ္ျခင္း၊ ၃။ကားတန္(၃၀)ထိ ခံႏိုင္ရည္႐ိွျခင္း၊ ၄။အၾကမ္းသံုး၊အေခ်ာသံုး ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသံုးႏိုင္ျခင္း။

Offer time left

Location

534, Lower Mingalardon Rd., Near Ywar Thit Bus Stop, Aung San,, Insein, Yangon , Myanmar