ဒို္င္းမြန္းအေတာင့္

MMK 900.00
534, Lower Mingalardon Rd., Near Ywar Thit Bus Stop, Aung San,, Insein, Yangon , Myanmar
ဒို္င္းမြန္းအေတာင့္
ဒို္င္းမြန္းအေတာင့္
MMK 900.00
534, Lower Mingalardon Rd., Near Ywar Thit Bus Stop, Aung San,, Insein, Yangon , Myanmar

About

၁။ေရညိႇမတက္ျခင္း၊ ၂။အေရာက္မကၽြတ္ျခင္း၊ ၃။ကားတန္(၃၀)ထိ ခံႏိုင္ရည္႐ိွျခင္း၊ ၄။အၾကမ္းသံုး၊အေခ်ာသံုး ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသံုးႏိုင္ျခင္း။

Expired

Location

534, Lower Mingalardon Rd., Near Ywar Thit Bus Stop, Aung San,, Insein, Yangon , Myanmar