အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ယူ/ရယူ/လွဲှပြောင်းပြီး အမည်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ယူ/ရယူ/လွဲှပြောင်းပြီး အမည်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ google

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင်-

 

-အိမ်ခြံမြေ ကာလတန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း၊

 


-ဝယ်ယူခြင်းအတွက် စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသော ဝင်ငွေရှိ/မရှိစစ်ဆေးမှုခံယူ၍ ဝင်ငွေခွန်ကျသင့်ပါက ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ခြင်း၊

 


-သတ်မှတ်တန်ဖိုးအပေါ်တွင် ကျသင့်တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထမ်းဆောင်ခြင်းတိုကို ဆောင်ရွက်ရပါမည်။

 

 

တင်ပြရန်လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ

 

 

(၁) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်အတွင်း
တည်ရှိသော အိမ်ခြံမြေဖြစ်ပါက အဆိုပါ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲမှ တစ်နှစ်အတွင်း ထုတ်ယူထားသော မြေပုံ၊
မြေရာဇဝင်ပုံစံ-၁၀၅၊ ပုံစံ-၁၀၆မူရင်း/မိတ္တူ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး/မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်ပြင်ပနှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များအတွင်းရှိ မြို့နယ်များဖြစ်ပါက မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေး နှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ တစ်နှစ်အတွင်း ထုတ်ယူထားသော မြေပုံ၊ မြေရာဇဝင် ပုံစံ-၁၀၅၊ ပုံစံ-၁၀၆ မူရင်း/မိတ္တူ၊

 

 

ဂရန်မရရှိသေးသော ခွင့်ပြုချထားမြေ ဖြစ်ပါက-

 

 

-မြေကွက်ချထားပေးသည့်အမိန့် မူရင်း/မိတ္တူ၊

 


-သက်ဆိုင်ရာမြေယာကော်မတီသို့ ပေးသွင်းသည့် မြေယာဖော်ထုတ်စရိတ်နှင့် မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှု စရိတ်ပေးသွင်းသည့် ငွေသွင်းချလန် မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊

 


(၂) မေတ္တာဖြင့်ပေးကမ်းခြင်းဖြစ်ပါက ပေးကမ်းသူနှင့်လက်ခံသူ/လဲလှယ်ခြင်းဖြစ်ပါက လဲလှယ်သူနှစ်ဦး၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမူရင်း/မိတ္တူနှင့် အိမ်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်းပုံစံ ၆၆/၆ မူရင်း/ မိတ္တူ၊

 

 

(၃) မြေကွက် (သို.မဟုတ်) မြေနှင့်အဆောက်အအုံ ဓာတ်ပုံ (ရှေ့၊နောက်၊ဘေး ၂ဖက်)

 

(၄) မြေဌားစာချုပ် (ဂရန်) မူရင်း/မိတ္တူ၊

 

 

(၅) အရောင်းအဝယ်စာချုပ် သို့မဟုတ် မေတ္တာဖြင့် ပေးကမ်းခြင်း စာချုပ် သို့မဟုတ် လဲလှယ်သည့် စာချုပ် မူရင်း/မိတ္တူ၊

 

 

(၆) မေတ္တာဖြင့်ပေးကမ်းခြင်းဖြစ်လျှင် ပေးကမ်းသူ၏ အမွေဆက်ခံသူများရှိပါက ပေးကမ်းမှုကို သိရှိပါကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကို စွန့်လွှတ်ကြောင်း ကျမ်းကျိန်လွှာနှင့် ပေးကမ်းခြင်း မမြောက်သည့်အကြောင်း ပေါ်ပေါက်ပါက နိုင်ငံတော်၏ အခွန်ငွေများ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန် ခံဝန်တင်သွင်းသည့်စာချုပ်၊

 

 

တန်ဖိုးကိုစိစစ်သတ်မှတ်ခြင်း

 

 

-စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀-၄-၂၀၁၇ ရက် နေ့ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာ စာအမှတ် ၄၀/၂၀၁၇ ဖြင့် ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားသည်။

 

 

ကာလတန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့မှ

 

 

-လယ်ယာမြေမှအပ ကျန်မြေနှင့်အဆောက်အအုံများဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ မေတ္တာဖြင့်ပေးကမ်းခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် ပေးအပ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၏ ကာလတန်ဖိုးကို စိစစ်သတ်မှတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 


-ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ်မှုခံယူပြီး တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကြပ်မှုခံယူရန် ပျက်ကွက်ပါက ကာလတန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်ချက်ကို ပယ်ဖျက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်ကျော်မှ အခွန်စည်းကြပ်မှုခံယူမည်ဆိုပါက လက်ရှိကာလတန်ဖိုး ပေါက်ဈေးဖြင့် အစားထိုးပြန်လည် တန်ဖိုးသတ်မှတ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

 


-ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များအနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးကာလ တန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့က လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်ပြင်ပရှိမြို့နယ်များနှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အတွင်းရှိမြို့နယ်များဖြစ်ပါက မြို့နယ်ကာလ တန်ဖိုးစိစစ် သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့များကလည်းကောင်း ကာလတန်ဖိုးစိစစ် သတ်မှတ်ပေးပါသည်။

 

 

ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်တွက်ချက်ခြင်း

 

 

အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူသူ အနေဖြင့် ကာလတန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် ဝယ်ယူတန်ဖိုးအပေါ် မိမိအနေဖြင့်တင်ပြနိုင်သည့် ဝင်ငွေရလမ်း အထောက်အထားများတင်ပြပြီး ဝင်ငွေခွန် ရှင်းလင်းပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ (နှစ်စဉ်ပြဌာန်းသည့် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပါ နှုန်းထားများအတိုင်း ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။)

 


-မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ မည်သည့်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည့် အိမ်၊ခြံ၊မြေ အဆောက်အအုံကို ဝယ်ယူသည်ဖြစ်စေ၊ လဲလှယ်သည်ဖြစ်စေ သတ်မှတ်သည့် ကာလတန်ဖိုးအပေါ်တွင် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၂ ရာခိုင်နှုန်းအပြင် အပိုတံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၂ ရာခိုင်နှုန်း ၊ စုစုပေါင်း ၄ ရာခိုင်နှုန်းကို ပေးဆောင်ရပါမည်။

 

 

-မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးက တွက်ချက်ထုတ်ပေးသည့် ဝင်ငွေခွန်နှင့်တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ငွေသွင်းချလန်တို့ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် ပေးဆောင်ရပါမည်။

 

 

-မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်သို့ ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် ဝင်ငွေခွန်ချလန်နှင့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ချလန်ဖြတ်ပိုင်း မူရင်း/မိတ္တူ အား မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနရုံးတွင် ပြသ၍ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် တံဆိပ်ခေါင်းများ ထုတ်ယူရပါမည်။ (မေတ္တာဖြင့် ပေးကမ်းခြင်းဖြစ်ပါက ဝင်ငွေခွန် ပေးဆာင်ရန်မလိုပါ။)

 

 

(မိမိဝယ်ယူ/ရယူသည့် အိမ်ခြံမြေတည်ရှိရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်စံနှုန်းများအား ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ရပ်ကွက်အလိုက်၊ လမ်းအလိုက်စံနှုန်းများ၊ အဆောက်အအုံပါရှိခြင်းအတွက် အဆောက်အအုံအမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်စံနှုန်းများ ( တစ်ပေလျှင် မည်မျှကုန်ကျမည့် တွက်ချက်သည့် PAE နှုန်း) တို့ကို ဖတ်ရှုပြီး တွက်ချက်နိုင်ပါသည်။)

 

 

-အိမ်ခြံမြေကို ဝယ်ယူ/ရယူသူများအနေဖြင့် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၅၃အရ ဝင်ငွေခွန်တောင်းခံလွှာပုံစံ ပတခ (ဝင) - ၈ နှင့်အတူ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် ပေးဆောင်ပြီးသည့် ကျသင့်ဝင်ငွေခွန်နှင့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ချလန်ဖြတ်ပိုင်းမူရင်းများ၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် အပြည့်အဝ ကပ်နှိပ်ထမ်းဆောင်ထားသည့် စာချုပ်စာတမ်းမူရင်းများနှင့်တကွ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များဖြစ်ပါက စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ရုံးသို့လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်ပြင်ပရှိ မြို့နယ်များ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေနှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အတွင်းရှိမြို့နယ်များဖြစ်ပါက မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှူးရုံးများသို့ သွားရောက်မှတ်ပုံတင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

 

Source: ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

 

 

Myanmar Builders Guide

 

 

အိမ္ၿခံေျမ ဝယ္ယူ/ရယူ/လြဲွေျပာင္းၿပီး အမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား

 

 

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနတြင္-

 

 

-အိမ္ၿခံေျမ ကာလတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း၊

 


-ဝယ္ယူျခင္းအတြက္ စည္းၾကပ္မႈမွလြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြရွိ/မရွိစစ္ေဆးမႈခံယူ၍ ဝင္ေငြခြန္က်သင့္ပါက ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း၊

 


-သတ္မွတ္တန္ဖိုးအေပၚတြင္ က်သင့္တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းတိုကို ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။

 

 

တင္ျပရန္လိုအပ္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား

 

 

(၁) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း
တည္ရွိေသာ အိမ္ၿခံေျမျဖစ္ပါက အဆိုပါ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲမွ တစ္ႏွစ္အတြင္း ထုတ္ယူထားေသာ ေျမပုံ၊
ေျမရာဇဝင္ပုံစံ-၁၀၅၊ ပုံစံ-၁၀၆မူရင္း/မိတၱဴ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး/မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ျပင္ပႏွင့္ က်န္တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ပါက ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရး ႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ တစ္ႏွစ္အတြင္း ထုတ္ယူထားေသာ ေျမပုံ၊ ေျမရာဇဝင္ ပုံစံ-၁၀၅၊ ပုံစံ-၁၀၆ မူရင္း/မိတၱဴ၊

 

 

ဂရန္မရရွိေသးေသာ ခြင့္ျပဳခ်ထားေျမ ျဖစ္ပါက-

 

 

-ေျမကြက္ခ်ထားေပးသည့္အမိန္႔ မူရင္း/မိတၱဴ၊

 


-သက္ဆိုင္ရာေျမယာေကာ္မတီသို႕ ေပးသြင္းသည့္ ေျမယာေဖာ္ထုတ္စရိတ္ႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ စရိတ္ေပးသြင္းသည့္ ေငြသြင္းခ်လန္ မူရင္းႏွင့္မိတၱဴ၊

 (၂) ေမတၱာျဖင့္ေပးကမ္းျခင္းျဖစ္ပါက ေပးကမ္းသူႏွင့္လက္ခံသူ/လဲလွယ္ျခင္းျဖစ္ပါက လဲလွယ္သူႏွစ္ဦး၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမူရင္း/မိတၱဴႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္းပုံစံ ၆၆/၆ မူရင္း/ မိတၱဴ၊

 

 

(၃) ေျမကြက္ (သို.မဟုတ္) ေျမႏွင့္အေဆာက္အအုံ ဓာတ္ပုံ (ေရွ႕၊ေနာက္၊ေဘး ၂ဖက္)

 

(၄) ေျမဌားစာခ်ဳပ္ (ဂရန္) မူရင္း/မိတၱဴ၊

 

 

(၅) အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ေမတၱာျဖင့္ ေပးကမ္းျခင္း စာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ လဲလွယ္သည့္ စာခ်ဳပ္ မူရင္း/မိတၱဴ၊

 

 

(၆) ေမတၱာျဖင့္ေပးကမ္းျခင္းျဖစ္လွ်င္ ေပးကမ္းသူ၏ အေမြဆက္ခံသူမ်ားရွိပါက ေပးကမ္းမႈကို သိရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း က်မ္းက်ိန္လႊာႏွင့္ ေပးကမ္းျခင္း မေျမာက္သည့္အေၾကာင္း ေပၚေပါက္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခြန္ေငြမ်ား နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမရွိေစရန္ ခံဝန္တင္သြင္းသည့္စာခ်ဳပ္၊

 

 

တန္ဖိုးကိုစိစစ္သတ္မွတ္ျခင္း

 

 

-စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀-၄-၂၀၁၇ ရက္ ေန႔ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ စာအမွတ္ ၄၀/၂၀၁၇ ျဖင့္ ကာလတန္ဖိုး စိစစ္သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

 

 

ကာလတန္ဖိုးစိစစ္သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕မွ

 

 

-လယ္ယာေျမမွအပ က်န္ေျမႏွင့္အေဆာက္အအုံမ်ားဝယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေမတၱာျဖင့္ေပးကမ္းျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း၊ အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျမႏွင့္အေဆာက္အအုံ၏ ကာလတန္ဖိုးကို စိစစ္သတ္မွတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 


-ကာလတန္ဖိုး စိစစ္သတ္မွတ္မႈခံယူၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း အခြန္စည္းၾကပ္မႈခံယူရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ကာလတန္ဖိုးစိစစ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္မွ အခြန္စည္းၾကပ္မႈခံယူမည္ဆိုပါက လက္ရွိကာလတန္ဖိုး ေပါက္ေဈးျဖင့္ အစားထိုးျပန္လည္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 


-ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးကာလ တန္ဖိုးစိစစ္သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕က လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ျပင္ပရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ က်န္တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ပါက ၿမိဳ႕နယ္ကာလ တန္ဖိုးစိစစ္ သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကလည္းေကာင္း ကာလတန္ဖိုးစိစစ္ သတ္မွတ္ေပးပါသည္။

 

 

ေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္တြက္ခ်က္ျခင္း

 

 

အိမ္ၿခံေျမဝယ္ယူသူ အေနျဖင့္ ကာလတန္ဖိုးစိစစ္သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕က သတ္မွတ္သည့္ ဝယ္ယူတန္ဖိုးအေပၚ မိမိအေနျဖင့္တင္ျပႏိုင္သည့္ ဝင္ေငြရလမ္း အေထာက္အထားမ်ားတင္ျပၿပီး ဝင္ေငြခြန္ ရွင္းလင္းေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ (ႏွစ္စဥ္ျပဌာန္းသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒပါ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။)

 


-ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ မည္သည့္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိသည့္ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ အေဆာက္အအုံကို ဝယ္ယူသည္ျဖစ္ေစ၊ လဲလွယ္သည္ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္သည့္ ကာလတန္ဖိုးအေပၚတြင္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအျပင္ အပိုတံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ စုစုေပါင္း ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေပးေဆာင္ရပါမည္။

 

 

-ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမႉး႐ုံးက တြက္ခ်က္ထုတ္ေပးသည့္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ေငြသြင္းခ်လန္တို႔ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ ေပးေဆာင္ရပါမည္။

 

 

-ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သို႔ ေငြေပးသြင္းၿပီးသည့္ ဝင္ေငြခြန္ခ်လန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ခ်လန္ျဖတ္ပိုင္း မူရင္း/မိတၱဴ အား ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာန႐ုံးတြင္ ျပသ၍ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ထုတ္ယူရပါမည္။ (ေမတၱာျဖင့္ ေပးကမ္းျခင္းျဖစ္ပါက ဝင္ေငြခြန္ ေပးဆာင္ရန္မလိုပါ။)

 

 

(မိမိဝယ္ယူ/ရယူသည့္ အိမ္ၿခံေျမတည္ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမႉး႐ုံးတြင္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားအား ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရပ္ကြက္အလိုက္၊ လမ္းအလိုက္စံႏႈန္းမ်ား၊ အေဆာက္အအုံပါရွိျခင္းအတြက္ အေဆာက္အအုံအမ်ိဳးအစားအလိုက္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ား ( တစ္ေပလွ်င္ မည္မွ်ကုန္က်မည့္ တြက္ခ်က္သည့္ PAE ႏႈန္း) တို႔ကို ဖတ္ရႈၿပီး တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါသည္။)

 

 

-အိမ္ၿခံေျမကို ဝယ္ယူ/ရယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၅၃အရ ဝင္ေငြခြန္ေတာင္းခံလႊာပုံစံ ပတခ (ဝင) - ၈ ႏွင့္အတူ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ ေပးေဆာင္ၿပီးသည့္ က်သင့္ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ခ်လန္ျဖတ္ပိုင္းမူရင္းမ်ား၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ အျပည့္အဝ ကပ္ႏွိပ္ထမ္းေဆာင္ထားသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမူရင္းမ်ားႏွင့္တကြ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ပါက စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားမွတ္ပုံတင္႐ုံးသို႔လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ျပင္ပရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမႏွင့္ က်န္တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ပါက ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမႉး႐ုံးမ်ားသို႔ သြားေရာက္မွတ္ပုံတင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

 

Source: ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန

Read 605 times Last modified on Friday, 31 January 2020 16:35
Rate this item
(0 votes)