ႏွစ္ေပါင္း ၃၁ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အိမ္ျခံေျမ က႑တြင္ ႏုိင္ငံၿခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသန္း ၅၄ဝဝ ေက်ာ္ဝင္ေရာက္

ႏွစ္ေပါင္း ၃၁ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အိမ္ျခံေျမ က႑တြင္ ႏုိင္ငံၿခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသန္း ၅၄ဝဝ ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ google

 

၁၉၈၈-၁၉၈၉ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အိမ္ျခံေျမက႑တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွ႔္ႏံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ သန္း ၅၄ဝဝေက်ာ္

ဝင္ေရာက္ထားေၾကာင္း

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

 

အဆုိပါႏွစ္မ်ားအတြင္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ က႑တြင္ ေဒၚလာ ၂၂၄၂ဝဒသမ ၅၇၂သန္း၊စြမ္းအင္ က႑တြင္ ၂၁၁၇၈ဒသမ၁၃၂သန္း၊ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

 

က႑တြင္ ေဒၚလာ ၁၁၄၃၀ဒသမ ၄၃၄သန္း၊အိမ္ျခံေျမ က႑တြင္ ေဒၚလာ ၅၄၃၉ဒသမ ၈၈ဝသန္း၊ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ ၃၀၉၈ဒသမ ၉၃၆သန္း

 

ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈျပဳလုပ္လုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆုံးရန္ ၁၅ ရက္သာက်န္ရွိေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမွပ္ႏွံမႈ သန္း၄၃၀၀ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ထားျပီး လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီရန္ေဒၚလာသန္း ၁၄၇ဝေက်ာ္

 

လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျပည္ပရင္းႏွီးဲမွပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသန္း ၅၈ဝဝအထိ ဝင္ေရာက္ရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

 

Myanmar Builders Guide

Read 1313 times
Rate this item
(0 votes)