မိုးပ်ံရထားလမ္း အပိုင္း (၁)အတြင္းပါဝင္သည့္ ေျမေနရာမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ျပန္ေပးမည္

မိုးပ်ံရထားလမ္း အပိုင္း (၁)အတြင္းပါဝင္သည့္ ေျမေနရာမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ျပန္ေပးမည္ google

အဆိုပါစီမံကိန္း ဧရိယာပါ ေျမရွင္မ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးျပန္ေပးရာတြင္ ေငြ သို႔မဟုတ္ ေျမ ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ကဦးေဆာင္ၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာန၊ျမန္မာ့မီးရထားႏွင့္

သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွတာဝန္ရွိသူမ်ားျဖင့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျမန္မာ့မီးရထားဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဘျမင့္က မီဒီယာမ်ားသို႔ေျပာထားရာတြင္ ရထားလမ္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္ေျမမ်ားကိုသာ အတတ္ႏိုင္ဆုံးသုံးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊မလြတ္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္အနီးဆုံးေနရာတြင္ရွိသည့္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေျမကိုမွ်ၿပီး ယူမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ယင္းအတြက္ ေငြလိုသူေငြ၊ေျမလိုသူကို အျဖစ္ႏိုင္ဆုံးေျမေနရာကို သင့္ေတာ္သည္ကိုျပန္ေပးဖို႔ စီမံေနေၾကာင္းေျပာထားသည္။

 

<< စစ္ေတာင္းျမစ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္မႈ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ၿပီးစီး >>

 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလလာမႈ (Feasibility Study) ကို ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JACA) က လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး အစီရင္ခံစာအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ထြက္လာဖို႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

မိုးပ်ံရထားလမ္း အပိုင္း (၁) ကို လိႈင္သာယာဘူတာက စၿပီး ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းအတိုင္း လႈိင္ျမစ္ျဖတ္၍ ပါရမီလမ္းမွ ပါရမီဘူတာအထိ ၁၈ ကီလုိမီတာကိုစတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ေျမသိမ္းရန္လိုအပ္ေသာ လမ္းအ က်ယ္မွာ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းပုိင္းတြင္ ၂၉ မီတာႏွင့္ပါရမီလမ္းတြင္ ၂၂ မီတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမအသံုးျပဳရာတြင္ လိႈင္သာယာ ဘူတာပရဝဏ္အတြင္း ၅၄ ဧကေက်ာ္၊ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းတြင္ ရထားလမ္းအလယ္မ်ဥ္းမွ ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္သို႔ ၁၄ မီတာခြဲ ၊ ပါရမီလမ္းေဘးတစ္ဖက္စီတြင္ ၁၁ မီတာပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

 

<< ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးအဆင့္ျမွင့္စီမံကိန္းတြင္ တရုတ္ကုမၸဏီနဳတ္ထြက္ၿပီး ဂ်ပန္ကုမၸဏီဝင္ေရာက္လာေသာ >>

 

စီမံကိန္းအရ ပါရမီလမ္းေပၚမွ မလြတ္ကင္းသည့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္စည္ပင္ပိုင္ေျမ၊ဂရန္ေျမ၊ဘုိးဘြားပိုင္ေျမ အခ်ဳိ႕ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ ရထားလမ္းျဖတ္သန္းရမည့္ ေျမေနရာအားအသုံးျပဳခြင့္ရရွိထားေၾကာင္းသိရသည္။

 

<< Construction Services (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား) (2016) >>

 

အဆိုပါမိုးပ်ံရထားလမ္းစီမံကိန္းအပိုင္း (၁) အတြက္ ခန္႔မွန္ကုန္က်ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Source: iMyanmarhouse

 

Myanmar Builders Guide

Read 13083 times
Rate this item
(2 votes)