ၾကည့္ျမင္တိုင္-ဘုရားလမ္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္အစုန္ရထားလမ္း(အတြင္းလမ္း) ျပန္လည္ဖြင့္ၿပီ

ၾကည့္ျမင္တိုင္-ဘုရားလမ္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္အစုန္ရထားလမ္း(အတြင္းလမ္း) ျပန္လည္ဖြင့္ၿပီ google

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၾကည့္ျမင္တိုင္--ဘုရား လမ္းအစုန္လမ္း (အတြင္းလမ္း)ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၉ရက္ နံနက္ ၄ နာရီ ၅ မိနစ္က

ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားမွသိရသည္။

 

ခုတ္ေမာင္းေျပးဆြဲမည္

 

ထိုသို႔ ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ ရထားအခ်ိန္စာရင္း မွာေျပာင္းလဲမွုမရွိဘဲ ယခင္အတိုင္း ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္မွ အင္းစိန္၊ တညင္းကုန္း၊ ေလွာ္ကားသို႔သြားမည့္ရထားမ်ား စက္တင္ဘာ ၉ ရက္နံနက္ပိုင္းမွစ၍ လမ္းသစ္မွခုတ္ေမာင္း ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။

 

<< ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေတာ့မည့္ ေတာင္ကိုရီးယားေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ား >>

 

ျမန္မာ့မီးရထားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ လမ္းအေနာက္ျခမ္းတြင္ တညင္းကုန္း--အင္းစိန္-- ၾကည့္ျမင္တိုင္ အစုန္လမ္းႏွင့္အဆန္လမ္း ႏွစ္ခုစလုံး အဆင့္ျမႇင့္ ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ၾကည့္ျမင္တိုင္--ဘုရားလမ္း အစုန္လမ္းအား စက္တင္ဘာ ၉ ရက္က ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၾကည့္ျမင္တိုင္-- ဘုရားလမ္းအဆန္လမ္းကို စက္တင္ဘာ ၉ ရက္မွစ၍ လမ္းျပဳျပင္မွုမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 

<< ဟံသာဝတီၿမိဳ႕ေဟာင္းထိန္းသိမ္းရန္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ဖိတ္ေခၚ >>

 

နိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း ၂၉ မိုင္ခြဲကို လက္ရွိ တြင္ ၂ နာရီ ၅၀ မိနစ္ၾကာေျပးဆြဲေနရာမွ အဆင့္ျမင့္လမ္းပိုင္းၿပီးစီးသြားပါက ၁ နာရီ ၅၀ မိနစ္ျဖင့္ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေျပးဆြဲခ်ိန္ တစ္နာရီခန္႔ ေလၽွာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္ တင္ျခင္းလမ္းပိုင္းကို ဂ်ပန္ ODA ေခ်းေငြ ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္းသိရသည္။

 

Source: Myanmar Times


Myanmar Builders Guide

Read 2053 times
Rate this item
(0 votes)