ေျမတုိင္း ေလွ်ာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ သိရွိထားသင့္သည္မ်ား

ေျမတုိင္း ေလွ်ာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ သိရွိထားသင့္သည္မ်ား google

ေျမတိုင္းတာျခင္း ျပဳလုပ္မယ္ဆုိရင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမနဲ႔ ရြာေျမက လြဲရင္ ေျမတုိင္းတာၿပီး ေျမပံုထုတ္ေပးပါတယ္။ ေျမတုိင္း ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကေတာ့ ………

 

(က) နုိင္ငံသားကတ္ျပားမိတၱဴ

 

(ခ) အမည္ေပါက္ (သို႔) ဥပေဒနဲ႔ အညီဆက္ခံခြင့္ရွိသူက က်မ္းက်ိန္လႊာ တင္ျပၿပီး ၄င္းတင္ထားတဲ့ အထူး ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာ၊ အေထြေထြ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာေတြ တင္ျပရပါမယ္။

 

(ဂ) မွတ္ပံုတင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား။

 

(ဃ) ပို္င္ဆုိင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားရံုးအမိန္႔ဒီဂရီ တုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။

 

ေျမတုိင္းခြင့္ျပဳဖို႔အတြက္

 

<<အကြက္၀ိုက္ေရာင္းတဲ့ေျမကို ဝယ္လိုသူမ်ား အထူးသတိျပဳစရာ>>

 

(က) သတ္မွတ္ထားတဲ့ပံုစံနဲ႔ ပိုင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထားမ်ား ျပည့္စံုမႈရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း။

 

(ခ) ေျမစာရင္းနွင့္ ပို္င္ဆုိင္မႈ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ တရားရံုးအမိန္႔ ဒီဂရီမ်ားကို စိစစ္ျခင္း။

 

(ဂ) ၁၉၈၇ ခုနွစ္၊ မေရႊ႕မေျပာင္းနုိင္တဲ့ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္း ကန္႔သတ္တဲ့ ဥပေဒနွင့္ ၿငိစြန္းမႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ စိစစ္ၿပီးျပည့္စံု မွန္ကန္ပါက အနားေလးဖက္ အတုိင္းအထြာပါရွိတဲ့ေျမတုိင္းေျမပံု ထုတ္ေပးပါတယ္။

 

ေျမတုိင္းတာျခင္း၊ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း၊ ေျမပံုေလွ်ာက္ထားျခင္း

 

၁။ အေသးစိတ္တုိင္းတာၿပီး ေျမပံုထုတ္ေပးျခင္းနွင့္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသခံတဲ့ေျမပဲ ေျမရာဇ၀င္တုိ႔ကို ေျမစာရင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ကြက္ေျမပံုအရ ထုတ္ေပးတာပါ။

 

၂။ မူလက ဂရန္ရရွိထားေျမဟာ ေျမႀကီးေျမပံုမကိုက္ညီလွ်င္ ျပန္လည္ စိစစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

 

ဥပမာ – လမ္း၊ အကြက္အမွတ္ ေနရာမွားေနျခင္းမ်ား။

 

၃။ ပါမစ္ေျမမွ ဂရန္ေျမရရွိသူဟာ ေျမပံုရွိပါက ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါတယ္။၄င္းကိစၥကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

 

၄။ ေျမတုိင္းတာရာမွာ ၿမိဳ႕ကြက္ေျမပံုအရ ၄င္း၊ ေျမစာရင္းဟု၄င္း၊ ေျမဂရန္ရွိ အတုိင္းအတာအရလည္း ခုိင္မာတဲ့ အာမခံ အမွတ္အသားကို အေျခခံၿပီး ေျမေပၚမွာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိၿပီးမွသာ ေျမတုိင္းရပါတယ္။

 

ဧရိယာကုိ အေျခခံၿပီး ေျမတုိင္းျခင္း မျပဳပါ။

 


 Source: Kumudra

 

Myanmar Builders Guide

Read 531 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under