ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းဘက္စံုသံုးစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈမၿပီးခင္ သံုးႏွစ္တာအတြင္း စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းအား ပုဂၢလိက ဆိပ္ကမ္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္

ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းဘက္စံုသံုးစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈမၿပီးခင္ သံုးႏွစ္တာအတြင္း စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းအား ပုဂၢလိက ဆိပ္ကမ္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ Google

          ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းဘက္စံုသံုးစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ မီဇိုရမ္မွ ပလက္ဝအထိ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈမၿပီးခင္ သံုးႏွစ္တာအတြင္း စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းအား ပုဂၢလိက ဆိပ္ကမ္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

          ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳရမည့္စက္ယႏၱရားမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားအား ပလက္ဝသို႔ တင္ပို႔ရန္ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ဝင္ေရာက္မည့္ အေထြေထြကုန္စည္ တင္ေဆာင္သည့္ သေဘၤာမ်ား လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ယခုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလဲ သိရသည္။

          ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းဘက္စံုသံုးစီမံကိန္းရွိ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းအပါအဝင္ ဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိကဆိပ္ကမ္းဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ နိုင္ငံတကာ တင္ဒါေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယကုမၸဏီျဖစ္ေစ ျမန္မာ-အိႏၵိယကုမၸဏီ ဖက္စပ္ကုမၸဏီအားျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

          ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းဘက္စံုသံုး ျဖတ္သန္း သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေသာ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္း၊ ပလက္ဝ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Private Port Operator ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရးအတြက္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hilton Hotel ဟိုတယ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

          ျမန္မာ-အိႏၵိယ နွစ္နိုင္ငံ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာသည္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဧျပီလတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႕အၾကား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း ဘက္စံုသံုးျဖတ္သန္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အေျချပဳစာခ်ဳပ္ငယ္သံုးခုျဖစ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးဆိုင္ရာ ပရိုတိုေကာႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ပရိုတုိေကာမ်ားအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

          နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ MoU အား လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယ ႏွစ္နိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈအခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိေစျခင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး အိႏၵိယနိုင္ငံႏွင့္သာမက တျခားနိုင္ငံမ်ားနွင့္ပါ တိုက္ရိုက္ကုန္သြယ္နိုင္ျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္နွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အလုပ္ကိုင္ အခြင့္လမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈကို အေျခခံေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာနိုင္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: Daily Eleven

Read 250 times Last modified on Saturday, 12 January 2019 13:31
Rate this item
(0 votes)
Tagged under