ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ဒိုမီနီယံစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿပီးၿပီျဖစ္၍ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု(ကြန္ဒို) တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း လိုင္စင္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ဒိုမီနီယံစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿပီးၿပီျဖစ္၍ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု(ကြန္ဒို) တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း လိုင္စင္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ Google

          ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ဒိုမီနီယံစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿပီးၿပီျဖစ္၍ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု(ကြန္ဒို) တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း လိုင္စင္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

          ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္က ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ နည္းဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ နည္းဥပေဒထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီရွိရန္ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္က ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ကြန္ဒိုမီနီယံနွင့္ ပတ္သက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

          အဆိုပါေကာ္မတီအေနျဖင့္ ကြန္ဒိုမီနီယံအဆင့္မီ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္မျဖစ္ကိုလည္း လိုက္လံ စစ္ေဆးမည့္အစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

          အဆိုပါေကာ္မတီအေနျဖင့္ ယခုအခါ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု(ကြန္ဒို) တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ထုတ္ေပးနိုင္ရန္ စိစစ္ေနၿပီး ေကာ္မတီသို႔ လိုင္စင္ေလ ႇ်ာက္ထားမႈ ၄၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

          စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု(ကြန္ဒို) တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း လိုင္စင္ရရွိၿပီးသူမ်ားအေနျဖင့္ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုတည္ေထာင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ထပ္မံေလ ႇ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ကာ ေကာ္မတီမွခြင့္ျပဳလ ႇ်င္ တည္ေ္ဆာက္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

          ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ အသက္ဝင္လာၿပီျဖစ္ကာ ယင္းဥပေဒကိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီရွိရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းၿပီးစီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ေကာ္မတီဥကၠဌမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လ ႇ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္၊ အတြင္းေရးမွဴးမွာ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႏိုင္တို႔ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

          ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒအရ ကြန္ဒိုမီနီယံသသည္အနည္းဆံုး ေျခာက္ထပ္ႏွင့္အထက္ ရွိရမည္ျဖစ္ကာ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ စတုရန္းေပႏွစ္ေသာင္းအထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ ေျမေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

          ကြန္ဒိုမီနီယံ ဥပေဒသစ္အရ ယခင္ကဲ့သို႔ ေျမပိုင္ရွင္တစ္ဦးတည္း အမည္ေပါက္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီထံတြင္ ယင္းေျမကိုအပ္နွံကာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ပိုင္ေျမမွ ယင္းကြန္းဒိုရွိတိုက္ခန္း ၁၀၀ ရွိလ ႇ်င္ ၁၀၀ပိုင္(အမ်ားပိုင္) ေျမအျဖစ္ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

          လတ္တေလာတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားသည္ လႊဲေျပာင္းေပါင္နွံခြင့္မရွိေသာ္လည္း ကြန္ဒိုဥပေဒအရ လႊဲေျပာင္းေပါင္နွံေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားအတြက္ ႀကိဳပြိဳင့္ ေရာင္းခ်ထားပါကလည္း ဝယ္ယူသူ၏ေပးသြင္းေငြမ်ားကို Developer အေနျဖင့္ ကြန္ဒိုတည္ေဆာက္ေရးတြင္သာ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ကာ သံုးလတစ္ႀကိမ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီထံသို႔သံုးစြဲမႈကို တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

          ထို႔အျပင္ ကြန္ဒိုမီနီယံ အေဆာက္အအံုတစ္ခုတြင္ ထြက္ရွိလာမည့္ တိုက္ခန္း၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို နိုင္ငံျခားသားမ်ား ဝယ္ယူခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဝယ္ယူလိုေသာနိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိနိုင္ငံဘဏ္မွ
ျမန္မာနိုင္ငံရွိသက္ဆိုင္ရာဘဏ္သို႔ တရားဝင္ေငြလႊဲေျပာင္း ဝယ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

          ယင္းအျပင္ အေဆာက္အအံုပ်က္စီးမႈႏွင့္  ပတ္သက္၍ Developer အေနျဖင့္ တိုက္ခန္းကို ေရာင္းခ်ၿပီး နွစ္ႏွစ္အတြင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ကကဲ့သို႔ အရပ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းအစား စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ အေရာင္းအဝယ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ တရားဝင္အခြန္အခမ်ား ေပးသြင္းဝယ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: Democracy

Read 300 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under