ကူအညီလိုသော (အငြိမ်းစား)အမှုထမ်းများကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကူညီထောက်ပံ့ပေးမည်

ကူအညီလိုသော (အငြိမ်းစား)အမှုထမ်းများကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကူညီထောက်ပံ့ပေးမည်

၁။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အငြိမ်းစား(အမှုထမ်း)များသည် ယခု COVID-19 ကာလတွင် စားသောက်ရေး အခက်အခဲရှိပါက ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် အငြိမ်းစား အရာထမ်းများက ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

၂။ ရန်ကုန်မြို့၊ ရွှေလီလမ်း၊ အမှတ်(၄)တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော Think Tank အဖွဲ့ရုံးသည် ယခု COVID-19 ကာလတွင် ခေတ္တပိတ်ထားသဖြင့် အကူအညီလိုသော (အငြိမ်းစား)အမှုထမ်းများ အနေဖြင့် အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ Message ပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါသည် -

(က) ဦးဇော်မင်းသိမ်း (ဒုတိယ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်) ၀၉-၄၄၈၅၃၄၇၆၉

(ခ) ဦး သန်းတိုးအောင် (အင်ဂျင်နီယာချုပ်) ၀၉-၅၁၃၀၈၁၃

 

၃။ ထိုသို့ ပေးပို့ရာတွင် အောက်ပါအချက်များ ဖော်ပြပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါသည် -

(က) အငြိမ်းစားအမှုထမ်း၏ အမည်။

(ခ) အငြိမ်းစားယူသည့် ခုနှစ်နှင့် ရာထူး။

(ဂ) ဇနီး/ခင်ပွန်း၏ အမည်နှင့် လက်ရှိအလုပ်အကိုင်။

(ဃ) သား/သ္မီးများ၏ အမည်နှင့် လက်ရှိအလုပ်အကိုင်။

(င) လက်ရှိနေရပ်လိပ်စာ။

(စ) ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်။

 

Image may contain: text that says '၂။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ (အငြိမ်းစား) အမှုထမ်းများသို့ ၁။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အငြိမ်းစား(အမှုထမ်း)များသည် ယခု COVID-19 ကာလတွင် စားသောက်ရေး အခက်အခဲရှိပါက ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌ ဝန်ထမ်းများနှင့် အငြိမ်းစား အရာထမ်းများက ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ ရွှေလီလမ်း၊ အမှတ်(၄)တွင် အမှတ် ဖွင့်လှစ်ထားသော Think Tank အဖွဲ့ရုံးသည် ယခု COVID-19 ကာလတွင် ခေတ္တပိတ်ထားသဖြင့် အကူအညီလိုသော (အငြိမ်းစား)အမှုထမ်းများ အနေဖြင့် အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ Message ပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါသည် (က) ဦးဇော်မင်းသိမ်း (ဒုတိယ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်) ၀၉-၄၄၈၅၃၄၇၆၉ းသန်းတိုးအောင် (အင်ဂျင်နီယာချုပ်) (ခ) ၃။ ထိုသို့ ပေးပို့ရာတွင် အောက်ပါအချက်များ ဖော်ပြပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါသည်- (က) အငြိမ်းစားအမှုထမ်း၏ အမည်။ (ခ) အငြိမ်းစားယူသည့် ခုနှစ်နှင့် ရာထူး။ (ဂ) ဇနီး/ခင်ပွန်း၏ အမည်နှင့် လက်ရှိအလုပ်အကိုင်။ (ဃ) သား/သွီးများ၏ အမည်နှင့် လက်ရှိအလုပ်အကိုင်။ (င) လက်ရှိနေရပ်လိပ်စာ။ (စ) ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်။'

Read 269 times
Rate this item
(0 votes)