UPG Office Tower

UPG Office Tower

UPG Office Tower သည္ နာမည္ႀကီး သေဘၤာေဆး ကုမဏီျဖစ္သည့္ United Paint Group မွ တည္ေဆာက္မည့္ ရံုးခန္း အေဆာက္အဦး ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအေဆာက္အဦးသည္ လက္ရွိေဆာက္လုပ္လွ်က္ရွိၿပီး သူတို႔၏ ရံုးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည္ဟု သိရသည္။

တည္ေနရာမွာ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိ႕နယ္၊ ေျမနီကုန္းဂံုးေက်ာ္တံတားေဘးတြင္ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိသည္။ ေျမဧက ၀.၁၆ ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုရံုးခန္းသည္ ေျမေပၚ ၁၂ ထပ္ျမင့္ၿပီး ေျမေအာက္ခန္း ၂ ထပ္ ပါ၀င္သည့္ ရံုးခန္း တာ၀ါတစ္လံုးျဖစ္ပါသည္။

အေဆာက္အဦးဒီဇိုင္းကို စကၤာပူမွ ဗိသုကာပညာရွင္ a + p group  မွ တာ၀န္ယူ၍ ဒီဇုိင္းကို ေရးဆြဲေပးထားၿပီး ၾကမ္းခင္းဧရိယာမွာ  ၄,၁၅၅ စတုရန္းမီတာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးမစခင္ survey ကို Future Landmark Surveying Group မွ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။  ထိုစီမံကိန္း၏ ေဆာက္လုပ္ေရးကို WPA Project Management မွ စီမံခန္႔ခြဲေပးမည္ျဖစ္သည္။

ပိုင္ရိုက္ျခင္းကို ျမန္မာကုမၸဏီ Joyance International မွ ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အေဆာက္အဦးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို WPA  Project Management မွ တာ၀န္ယူထားသည္ဟု သိရသည္။

ဤစီမံကိန္းမွာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ ၿပီးမည္ဟုသိရသည္။

Company Country of Origin

Role

UPG ျမန္မာ တည္ေထာင္သူ
a+p group စကၤာပူ ဗိသုကာဒီဇိုင္း
Joyance International ျမန္မာ ပိုင္လုပ္ငန္း
WPA Project Managment ျမန္ုမာ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲေရး
Future Landmark Surveying Group ျမန္မာ ေဆာက္လုပ္ေရးအႀကိဳဆာေဗး

Source: WPA Project Management, a+p group, Future Landmark Engineering

Read 8193 times Last modified on Tuesday, 06 September 2016 10:29
Rate this item
(1 Vote)