အဆောက်အအုံ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ကန်ထရိုက်တာလိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် သိထားရမည့်အချက်များ

အဆောက်အအုံ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ကန်ထရိုက်တာလိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် သိထားရမည့်အချက်များ

အဆောက်အအုံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ကန်ထရိုက်တာလိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ဆောင်ရမည် အချက်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

 

၁။ အဆောက်အအုံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ကန်ထရိုက်တာလိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည် -

 

အကြီးတန်း

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ

အမွေစားအမွေခံ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ

အိမ်ထောင်စုဇယားပုံစံ (၆၆/၆) မိတ္တူ

ဓါတ်ပုံ(လိုင်စင်)ရောင်စုံ (၄) ပုံ

ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းသိန်း(၁၅၀၀)

လိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာတစ်ဦး၏ ထောက်ခံချက်

ပညာအရည်အချင်း

 

အငယ်တန်း

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ

အမွေစားအမွေခံ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ

အိမ်ထောင်စုဇယားပုံစံ (၆၆/၆) မိတ္တူ

ဓါတ်ပုံ(လိုင်စင်)ရောင်စုံ (၄) ပုံ

ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းသိန်း(၆၀၀)

လိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာတစ်ဦး၏ ထောက်ခံချက်

ပညာအရည်အချင်း

 

ကန်ထရိုက်တာလိုင်စင် လျှောက်ထားရန်

>>> Click Here <<<


By Myanmar Buider Guide

Read 314 times
Rate this item
(1 Vote)