ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အဆင့္ျမင့္႐ုံးခန္းမ်ား ငွားရမ္းမွုႏွုန္း အေျခအေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အဆင့္ျမင့္႐ုံးခန္းမ်ား ငွားရမ္းမွုႏွုန္း အေျခအေန google

        ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စတုတၳသုံးလပတ္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အဆင့္ျမင့္႐ုံးခန္း အေဆာက္အအုံေနရာ စတုရန္းမီတာ ၃၈၇,၉၀၀ ဝန္းက်င္ရွိလာၿပီး ယခင္သုံးလပတ္ထက္ ငွားရမ္းမွုႏွုန္း ၃ ရာခိုင္ႏွုန္း ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ငွားရမ္းခ ၂ ရာခိုင္ႏွုန္းက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ကေနဒါအေျခစိုက္ နိုင္ငံတကာ အိမ္ၿခံေၿမ ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္း Colliers International (Myanmar) က ေစ်းကြက္ သုံးသပ္ထားပါသည္။

 

        ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ႐ုံးခန္းအေဆာက္အအုံသစ္မ်ား ထြက္ရွိလာမွုႏွင့္အတူ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ စတုရန္းမီတာ ၃၈၇၉၀၀ ဝန္းက်င္ရွိေနၿပီး ၂၀၁၈ ခု ႏွစ္တစ္ႏွစ္လုံး စတုရန္းမီတာ ၃၀,၀၀၀ ဝန္း က်င္အသစ္ထြက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လာမည့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း ႐ုံးခန္းအေဆာက္အအုံသစ္ ထြက္ရွိမွု စတုရန္းမီတာ ၂၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိမည္ဟု ေမၽွာ္မွန္းထားၿပီး ၂၀၂၁ ႏွစ္ကုန္တြင္ ႐ုံးခန္းေနရာေပါင္း ၆၁၃,၆၅၀ စတုရန္းမီတာ ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

        နိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ဝင္ေရာက္ လာမွုႏွင့္ ရွိႏွင့္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕၏ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕မွုမ်ားေၾကာင့္ ႐ုံးခန္းေနရာလိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေသာ္လည္း ငွားရမ္းမွုႏွုန္းမ်ား ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိသည္။ ေစ်းကြက္ဝင္ၿပီး ႐ုံးခန္းအေဆာက္အအုံ ေနရာမ်ား၏  ၇၂ ရာခိုင္ႏွုန္း ငွားရမ္းမွုရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တတိယ သုံးလပတ္ႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ပါက ၃ သုံးရာခိုင္ ႏွုန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ငွားရမ္းခမွာ ၂ ရာခိုင္ႏွုန္း က်ဆင္းခဲ့သည္။

 

        Colliers International ၏ခန႔္မွန္းခ်က္အရ ႐ုံးခန္းအငွားေစ်းကြက္အတြင္း ပိုမိုယွဥ္ၿပိဳင္လာရမည္ျဖစ္ၿပီး အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ငွားရမ္းမွုမ်ားလည္း မ်ားျပားလာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အရြယ္အစားႀကီးမားၿပီး နိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းမီေသာ ႐ုံးခန္းအေဆာက္အအုံမ်ားသည္ သမားရိုးက် မဟုတ္ေသာ ငွားရမ္းမွုမ်ားကို ပိုမိုဝန္ေဆာင္ ေပးလာနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ႐ုံးခန္းငွားရမ္းသူမ်ားက ပုံမွန္႐ုံးခန္းေစ်းကြက္ကို ဆက္လက္အားျပဳ နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

        လက္ရွိ႐ုံးခန္း အေဆာက္အအုံ ငွားရမ္းခမ်ားသည္ တစ္တုရန္းမီတာလၽွင္ (တစ္လ) ေဒၚလာ ၂၃ မွ ၅၈ ၾကားရွိၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းေနရာမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ ေစ်းႏွုန္းပိုမိုရရွိသည္။ အေဆာက္အအုံေနရာသစ္မ်ား ထြက္ေပၚမွု၊ ေစ်းကြက္အတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မွုမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ သက္တမ္းၾကာျမင့္ၿပီး အရည္အေသြးနိမ့္သည့္ ႐ုံးခန္းအေဆာက္အအုံ ေနရာမ်ားသည္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ေစ်းႏွုန္းရရွိ မွုပိုမိုနည္းပါး လာမည္ျဖစ္သည္။

 

        လက္ရွိေစ်းကြက္အတြင္း ႐ုံးခန္းအေဆာက္အအုံမ်ား၏ ပ်မ္းမၽွငွားရမ္းခေစ်းႏွုန္းသည္ ၂၀၁၈ စတုတၳ သုံးလပတ္တြင္ ၄၁ ေဒၚလာဝန္းက်င္ျဖစ္ၿပီး ယခင္သုံးလပတ္ႏွင့္ႏွိုင္းယွဥ္ပါက ၂ ရာခိုင္ ႏွုန္း၊ ယခင္ႏွစ္ကာလတူႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ပါက ၄.၈ ရာခိုင္ႏွုန္းဝန္းက်င္ က်ဆင္းခဲ့ကာ လာမည့္ ၂၀၁၉ စတုတၳသုံးလပတ္တြင္ ပ်မ္း မၽွငွားရမ္းခႏွုန္း ၃၉ ေဒၚလာသာ ရွိမည္ဟု Colliers က ေမၽွာ္မွန္းထားပါသည္။

 

        ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အဆင့္ျမင့္႐ုံးခန္း အေဆာက္အအုံေနရာသစ္ ထြက္ရွိမွုသည္ လာမည့္သုံးႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း စတုရန္းမီတာ ၂၂၅,၇၅၀ အထိ ထပ္မံထြက္ရွိမည္ဟု ခန႔္မွန္းထားသည္။ အဆင့္ျမင့္႐ုံးခန္း အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လယ္တြင္ ၆ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္အနီး ေနရာတြင္ ၇၉ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္တြင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏွုန္း တည္ရွိေနေၾကာင္း Colliers International မွ သိရပါသည္။


Source: ElevenMediaGroup

Read 768 times Last modified on Wednesday, 06 February 2019 13:42
Rate this item
(0 votes)
Tagged under

Related items