ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေျခာက္ၿမိဳ႕တြင္ဟုိတယ္၁၁ လုံးတည္ေဆာက္မည္

ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေျခာက္ၿမိဳ႕တြင္ဟုိတယ္၁၁ လုံးတည္ေဆာက္မည္ google

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိၿမိဳ႕ေျခာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဟုိတယ္ ၁၁ လုံးအားလာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မတ္လေနာက္ဆုံးထား၍ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လုိသူမ်ားအား အဆုိျပဳလႊာ တင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

တုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၃၀ ဦးခန္႕ကဟုိတယ္အလုံးေရ ၃၉ လုံးအဆုိျပဳတင္သြင္းခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုသို႕ တင္သြင္းခဲ႔သည္ထဲမွ စုစုေပါင္း ၁၂ ဦးကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဟုိတယ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ KL Amazing Company, Khing Solomon Company, Adventures Myanmar Company, Falam Cherry Company, Unique Asia Gate Construction Company, Sweet Hotel Group, ေရႊျပည္တံခြန္၊ ခ်င္းတြင္းဧရာ၊ ခ်မ္းသာေရႊေျမကုမၸဏီ၊ ေရႊစင္နန္းေတာ္၊ ေတာင္ဇလပ္ဟိုတယ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ေဒါက္တာကမ္က်င့္ဒါးလ္တုိ႕ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆုိျပဳလႊာ ေအာင္ျမင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရက ငါးဧကေအာက္ ေျမေနရာေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္သည္ ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ ရာတြင္ အခန္း ၁၀ ခန္း အနည္းဆုံးထား၍ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဟုိတယ္မ်ားကို ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ တီးတိန္၊ ပလက္၀၊ မတူပီႏွင့္ ခိုင္ကမ္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ဟုိတယ္သုံးလုံး၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕တြင္ ဟုိတယ္တစ္လုံးတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ကာ က်န္ၿမိဳ႕ေလးၿမိဳ႕တြင္ ဟုိတယ္ႏွစ္လုံးစီ တည္ေဆာက္မည္ဟု သိရသည္။

ခိုင္ကမ္းမွလြဲၿပီး က်န္ေသာၿမိဳ႕မ်ားတြင္အစုိးရကေျမေပးၿပီးေတာ့ ေဆာက္လုပ္ခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။

ဟိုတယ္သည္ အစုိးရပိုက္ဆံႏွင့္ ေဆာက္တာမဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံၿပီး ေဆာက္လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဟုိတယ္ေဆာက္ခြင့္က်ၿပီး တစ္လအတြင္း လုပ္ငန္းစရမည္ျဖစ္ၿပီး သုံးလျပည့္သည္အထိလုပ္ငန္းအစႏိုင္ပါက ေျမကို အစိုးရမွ ျပန္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕တို႕တြင္သာ ဟုိတယ္မ်ားရွိၿပီး အျခားၿမိဳ႕နယ္ တည္းခိုးခန္းအဆင့္မ်ားသာရွိေၾကာင္းသိရသည္။

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈနည္းသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ သဘာ၀အလွအပ ရႈ႕ခင္းမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source:Pyimyanmar

Read 3612 times Last modified on Wednesday, 29 August 2018 16:16
Rate this item
(0 votes)