အေျခခံအေဆာက္အဦစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စိစစ္မႈမ်ားစတင္ျခင္း

အေျခခံအေဆာက္အဦစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စိစစ္မႈမ်ားစတင္ျခင္း google

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ပထမအဆင့္ Stage-2 အေျခခံအေဆာက္အဦ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ဖို႔ NYDC Challenge လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ဖို႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔မွာ Stage-2

အေျခခံအေဆာက္အဦ စီမံကိန္းေတြျဖစ္တဲ့ (၁) Power Supply and Distribution (၂) Natural Gas Supply and Distribution (၃) Cyber Connectivity (၄) Public Transport (၅) Waste Management နဲ႔ (၆) Convention Center တို႔အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လိုမႈအဆိုျပဳလႊာ(Expression of Interest)ကို  ေၾကျငာခဲ့ပါ တယ္။ NYDC က သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ EOI တင္သြင္းမႈ (၇၇)ခုကို  ကုမၸဏီ/ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း (၄၅)ခုထံက လက္ခံရရွိခဲ့ပါတယ္။

 

<< လူဦးေရအမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ကို ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲရန္ရွိ >>

 

တင္သြင္းထားတဲ့ EOI ေတြထဲက အေကာင္းဆုံး၊အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး အရည္အခ်င္းျပည့္မီတဲ့ ကုမၸဏီကို မၽွတၿပီးပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ ေရြးခ်ယ္နိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး NYDC ဟာ စင္ကာပူနိုင္ငံရဲ့ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ Enterprise Singapore နဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ Monetary Authority of Singapore တို႔ကေဒသတြင္း အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးမတည္ရာမွာ အေထာက္အကူျပဳနိုင္ဖို႔နဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အဦေတြ ပိုမိုဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီးဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ Infrastructure Asia(IA) အဖြဲ႕နဲ႔ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈက႑မွာ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ IA နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေအာက္ပါလင့္မွာဖတ္ရႈနိုင္ပါ တယ္။

 

https://www.infrastructureasia.org/en/media-centre/infrastructure-asia-supports-myanmar-infrastructure-needsNYDC နဲ႔ IA အဖြဲ႕သားေတြဟာ စီမံကိန္းစိစစ္အကဲျဖတ္ရာမွာ နည္းပညာ၊ အခ်က္အလက္နဲ႔ နည္းလမ္းေကာင္းေတြကို ဖလွယ္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ စိစစ္ေရးစံႏႈန္းနဲ႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကို သတ္မွတ္ျခင္းနဲ႔EOI တင္သြင္းထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြကို ပူးေပါင္းေတြ႕ဆုံေမးျမန္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

စိစစ္မႈေတြျပဳလုပ္တဲ့ေနရာမွာ မ်က္ႏွာဆုံညီ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြ၊ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးကို ျခဳံငုံၾကည့္ရႈ အကဲျဖတ္မႈ(holistic assessment) မ်ားပါဝင္တဲ့ နည္းပညာအေတြ႕အၾကဳံ(Technical Experience) ၊ နည္းပညာစြမ္းေဆာင္ရည္ (Technical Capacity)နဲ႔ ဘ႑ာေရးအရခိုင္မာမႈ(Financial capacity)တို႔ကို အေျခခံၿပီး အဆင့္ဆင့္စိစစ္အမွတ္ေပး(gated)စနစ္ကို အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ အနိမ့္ဆုံးစံသတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မွီတဲ့ ကုမၸဏီေတြကို နည္းပညာနဲ႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစိစစ္မႈက ရရွိလာတဲ့ရလာဒ္ေတြအေပၚ အဆင့္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔ ရလာဒ္အေကာင္းဆုံး ကုမၸဏီ(၃)ခုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။

 

<< ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ေျမေလ်ာ္ေၾကးေပးႏိုင္မႈေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ စတင္မည္>>

 

ေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ အေသးစိတ္စိစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအၿပီးမွာေတာ့ လၽွပ္စစ္မီးနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ က႑အတြက္ အေကာင္းဆုံးနဲ႔အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးကုမၸဏီ(Preferred Applicant) ကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ကုမၸဏီအေနနဲ႔  NYDC Challenge တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္အရ စီမံကိန္းအႀကိဳအဆိုျပဳလႊာ( Pre Project Documents-PPD) ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ေလ့လာမႈေတြျပဳလုပ္နိုင္ဖို႔ NYDC နဲ႔ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

အေကာင္းဆုံးနဲ႔အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးကုမၸဏီ (Preferred Applicant) အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ကုမၸဏီ/ အဖြဲ႕အစည္းေတြကေတာ့ –

 

(၁) Power Supply and Distribution က႑အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံအေျခစိုက္ PTT/PTTEP/GPSC  တို႔ပါဝင္တဲ့ PTT Group ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးေတာ့

 

(၂) Natural Gas Supply and Distribution က႑အတြက္ အိႏၵိယနိုင္ငံအေျခစိုက္ Indraprastha Gas Limited and Gail Consortium (IGL Consortium) ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။

 

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ PTT Group နဲ႔ IGL Consortium တို႔ကိုလည္း ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

 

က်န္ရွိေနတဲ့ က႑ေတြထဲက Cyber Connectivity Infrastructure က႑အတြက္လည္း စိစစ္မႈေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး စိစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြၿပီးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေၾကျငာေပးသြားပါမယ္။

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ပထမအဆင့္ Stage 2 လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိရွိလိုတဲ့အခ်က္ ရွိရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ NYDC ကို ဆက္သြယ္နိုင္ပါတယ္။

 

Source: NYDC

 

Myanmar Builders Guide

Read 2035 times
Rate this item
(0 votes)