ၿမိဳ႕သစ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္တြင္ အရည္အေသြးျမင့္အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးမည္ဆိုပါက ခက္ခဲလိမ့္မည္ဟုဆို

ၿမိဳ႕သစ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္တြင္ အရည္အေသြးျမင့္အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးမည္ဆိုပါက ခက္ခဲလိမ့္မည္ဟုဆို Google

          အမ်ားျပည္သူသုံး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွု လုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ အစြန္အဖ်ားတြင္ ၿမိဳ႕သစ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ၿပ ဧရိယာအတြင္း ဆက္သြယ္သြားလာမွု အခက္အခဲၾကဳံေတြ႕ရၿပီး ေနာင္အနာဂတ္တြင္ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးမည္ ဆိုပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ UN-Habitat တို႔ ပူးေပါင္းေရးဆြဲထားသည့္ အမ်ိဳးသားၿမိဳ႕ျပမူဝါဒ မူေဘာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

          ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕ျပ၏ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ ယာဥ္ေၾကာဆိုးရြားစြာ ပိတ္ဆို႔ေနျခင္းသည္ စီးပြားေရး ကုန္က်စရိတ္ကို ျမင့္တက္ေစၿပီး အနာဂတ္တြင္ ေျမေအာက္လိုဏ္ေခါင္း (သို႔မဟုတ္) ေျမေအာက္ရထားစနစ္မ်ား တည္ေဆာက္၍ ေျဖရွင္းမည္ ဆိုပါကလည္း ကုန္က်စရိတ္ အလြန္ျမင့္မားေစေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။

          စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အိမ္ရာေနရာခ်ထားမွု အစီအစဥ္မ်ား အဆုံးအျဖတ္ျပဳရာတြင္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္းမွု မရွိျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ အမ်ားျပည္သူသုံး အေျခခံ အေဆာက္အအုံစနစ္တြင္ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ရျခင္း၊ လမ္းကြန္ရက္မ်ားတြင္ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ေသာက္သုံးေရႏွင့္ စြမ္းအင္ရွားပါးမွုမ်ား ရွိေနျခင္း၊ ညစ္ညမ္းမွုမ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမွု အႏၲရာယ္ ျမင့္မားလာျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ေပၚနိုင္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္မွု ပုံစံမ်ားကို ေရရွည္တြင္ ဆိုးရြားစြာ အက်ိဳးဆက္မ်ားစြာ သက္ေရာက္ေစ နိုင္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

          သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ျပအသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းျဖစ္စဥ္ စီးပြားေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ အလိုအေလ်ာက္ ႐ုပ္လုံးေပၚလာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရွုေထာင့္စုံ၊ ဘက္စုံမွ စဥ္းစား၍ ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးေပးထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု မျဖစ္မေန လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳထားေသာ နယ္ေျမေဒသဖြံ့ၿဖိဳးမွု စီမံကိန္းပုံစံမ်ား၊ ဇုန္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္မွု အစီအစဥ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပ႒ာန္း ားျခင္းျဖင့္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းနိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳး ဖန္တီးေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မွု ရွိေစေသာ၊ လူမွုစီးပြား ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားေစေသာ အစီအစဥ္မက်သည့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ့ၿဖိဳးမွုမ်ားကို ႀကိဳတင္တားဆီး ကာကြယ္နိုင္မည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

          ၿမိဳ႕ျပဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စိန္ေခၚမွုအသစ္မ်ား အေနျဖင့္ လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လူတစ္ဦး၏ ျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္လုပ္မွုတန္ဖိုးမွာ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏွုန္းမွ ရွစ္ရာခိုင္ႏွုန္းခန႔္အထိ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပအသြင္ကူးေျပာင္းမွုျဖစ္စဥ္ အရွိန္အဟုန္မွာ ပိုမိုအားေကာင္းလာမည္ဟု ခန႔္မွန္းထားသည္။

          ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း လူဦးေရ ျဖန႔္ၾကက္ေနထိုင္မွု၊ တိုးပြားမွု အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပအသြင္ကူးေျပာင္းမွု ျဖစ္စဥ္သည္ ေျခကုပ္မိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

          လတ္တေလာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မွုမ်ားသည္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း အမ်ားဆုံး ရရွိနိုင္ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ အဓိကဦးတည္ေနၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မွု ပိုမိုမ်ားျပားလာသျဖင့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရသည္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏွုန္းခန႔္အထိ ျမင့္တက္လာမည္ဟု ေမၽွာ္မွန္းထားေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။               

           ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅ ဒသမ ၂ သန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၂၀ ဒသမ ၄ သန္းခန႔္ျဖစ္နိုင္ၿပီး လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏၃၅ ရာခိုင္ႏွုန္းခန႔္အထိ ျမင့္တက္လာမည္ဟု ေမၽွာ္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

         အဆိုပါ ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူ ၂၀ ဒသမ ၄ သန္းအနက္  ၉ ဒသမ၂ သန္းခန႔္မွာ လူဦးေရ တစ္သန္းအထက္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ၁ ဒသမ ၉ သန္းခန႔္မွာမူ လူဦးေရ သုံးသိန္းမွ တစ္သန္းအတြင္းရွိေသာ အလယ္အလတ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္လိမ့္မည္ဟု ခန႔္မွန္းထားသည္။ လူဦးေရ သုံးသိန္းေအာက္ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္မူ ၉ ဒသမ ၃ သန္းခန႔္ အေျခခ် ေနထိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။  


Source: Eleven Media           

Read 896 times Last modified on Monday, 24 December 2018 11:40
Rate this item
(0 votes)
Tagged under