Yangon Dry Port

Yangon Dry Port

Yangon Dry Port စီမံကိန္းမွာ ရြာသာႀကီးဘူတာအနီး ေျမဧက ၈၀ တြင္တည္ေဆာက္မည့္ ေဒၚလာသန္း ၄၀ ခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေသာ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း ျဖစ္ပါသည္။

 ထုိကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းသည္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း၊ ရြာသာႀကီးဘူတာအနီး အမွတ္ ၂ ကားလမ္းမႀကီးနွင့္အၿပိဳင္ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

တင္ဒါ

ရထားပို႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွ ျမန္မာ့မီးရထားသည္ ထုိကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ စတင္စီမံကိန္းေရးဆြဲခဲ႔ပါသည္။

ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းဆုိသည္မွာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုသဖြယ္ ကုန္တင္၊ ကုန္ခ် facilities မ်ား အျပည့္အစုံရွိၿပီး မီးရထားလမ္းျဖင့္ အဓိကဆက္ႏႊယ္ထားသည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားျဖစ္သည္။

လ်ာထားသည့္ေနရာမ်ားအနက္ ရန္ကုန္မွ ရြာသားႀကီးဘူတာနား အနီးနွင့္ မႏၱေလးမွ ျမစ္ငယ္ဘူတာအနီးကို စတင္၍ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ဧၿပီလတြင္  စိတ္၀င္စားမႈ ေဖာ္ျပလႊာ (EOI) ကို စတင္ေခၚယူခဲ႔ပါသည္။

ထုိ႕ေနာက္ နုိ၀င္ဘာလတြင္ ထုိေလွ်ာက္လႊာမ်ားမွအနက္ ဆက္လက္တင္ဒါေခၚယူခဲ႔ရာ ကုမၸဏီးငါးခုကို ေနာက္ဆုံးအဆင့္ေရြးခ်ယ္ရန္ လ်ာထားခဲ႔ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံမွ ကုမၸဏီတစ္ခုနွင့္ ေဟာင္ေကာင္မွ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးမွ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းနွစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရန္ အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ပါသည္။

ထုိတင္ဒါႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားကို ဗီယက္နမ္နုိင္ငံမွ VDB Loi မွ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ႔သည္ဟု ဆုိသည္။

ရင္းႏွီးျမွပ္နွံမႈ

ထုိကုမၸဏီတို႕မွာ ျမန္မာနုိင္ငံမွ Resources Group Logistics Myanmar နွင့္ ေဟာင္ေကာင္မွ Kerry Logistics Network တို႕ျဖစ္ၿပီး BOT စနစ္ နွစ္ ၅၀ သက္တမ္းတုိးခြင့္ ႏွစ္ ၂၀ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေျမကြက္ဧက ၈၀ ရွိသည္ကို Resources Group မွ အကြက္ A ျဖစ္ေသာ ဧက ၄၀၊ Kerry Logistics မွအကြက္ B ဧက ၄၀ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက္ Kerry Logistics မွ တရုတ္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ China Communications Constructions ကိုလည္း အႀကံေပးအျဖစ္ ငွားရမ္းမည္ဟု သိရသည္။

ထုိပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသည္ တစ္ဧကကို ေဒၚလာ ၂၆၂၄၇ ပရီမီယံေၾကးေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမငွားခအတြက္ တစ္နွစ္ကို တစ္ဧကလ်ွင္ ေဒၚလာ ၅၅၀၀ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

Kerry Logistics သည္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးေပါင္းႏွစ္ခုလုံးေပၚတြင္ ေဒၚလာသန္း ၄၀ ရင္းနွီးျမွပ္ႏွံမႈျဖစ္သည္။ ပထမအဆင့္ ၁၅နွစ္ အတြက္ ေဒၚလာ ၂၀ သန္း ရင္းနွီးျမွပ္နွံမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္သည့္ ပမာဏကို ေနာင္လာမည့့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Resources Group သည္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးနွစ္ခုေပါင္း အတြက္ ေဒၚလာသန္း ၃၉ သန္း ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္အတြက္ ေဒၚလာသန္း ၂၆ သန္း ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈျဖစ္သည္။

ထိုကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ စတင္တည္ေဆာက္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ တြင္လည္း တစ္ပိုင္းတစ္စ စတင္အသုံးျပဳနုိင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။  

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္မႏၱေလးအျပင္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားကို ပဲခူး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ မုံရြာ၊ ျပည္၊ တမူးနွင့္ မူဆယ္တို႕တြင္ ေနာက္ငါးနွစ္အတြင္ ဆက္လက္ဆည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။

ေနာက္ခံသမုိ္င္းေၾကာင္း

အဆိုပါ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရးကို ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ UN ESCAP မွ ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံအစိုးရအား လုပ္ေဆာင္ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ႔ပါသည္။

ဤကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းမ်ားမွာ UNESCAP မွ ဦးေဆာင္လုပ္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာနုိင္ငံမွ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ နုိ၀င္ဘာလတြင္ ေရးထုိးခဲ႔ပါသည္။

ထုိစာခ်ဳပ္တြင္ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ထုိင္း၊ သီရိလကၤာ၊ ရုရွား၊ နိေပါ၊ ဖိလစ္ပိုင္ စသည့္နုိင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ စုုစုေပါင္း နုိင္ငံ ၁၇ နုိင္ငံ ေရးထုိးထားသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး အာရွအေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးနွင့္ အာရွရထားလမ္းမႀကီး သေဘာတူညီမႈအစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။  

ထို႕ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာနုိင္ငံမွ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ တင္ပို႕သည့္ကုန္မ်ားသည္ စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ပါသည့္ နုိင္ငံမ်ားတြင္ တုိက္ရိုက္ပို႕ေဆာင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

 

Original writing of Myanmar Builders Guide based on information sourced from Myanma Railways documents, Myanmar Times, Myanmar International TV and The Trade Times

Read 8866 times Last modified on Monday, 08 August 2016 13:28
Rate this item
(1 Vote)