လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္လအတြင္း သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေဒၚလာ ၁၅ သန္းေက်ာ္ ခြင့္ျပဳမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ ဝင္ေရာက္

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္လအတြင္း သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေဒၚလာ ၁၅ သန္းေက်ာ္ ခြင့္ျပဳမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ google

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္လအတြင္း သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏေဒၚလာ ၁၅ သန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္အတူ

 

 ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ MIC မွ သိရသည္။

 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ MIC ၏ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၁၉/ ၂၀၁၉) ကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္က က်င္းပခဲ့ရာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဆိုျပဳလုပ္ငန္းသုံးခု၊

 

အတည္ျပဳလုပ္ငန္းသုံးခု စုစုေပါင္းေျခာက္ခု ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ အဆိုျပဳလုပ္ငန္းသုံးခု၊

 

အတည္ျပဳလုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳလုပ္ငန္းႏွစ္ခု ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


အဆိုပါအစည္းအေဝးကာလအတြင္း စုစုေပါင္းလုပ္ငန္းေျခာက္ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၈၅၇ ဒသမ ၂၉၀ သန္းကို ခြင့္ျပဳ/ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

 

အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၃၀၁၈ ဦးကို ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္သည္။ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳ လုပ္ငန္းေျခာက္ခုမွာ

 

လွ်ပ္စစ္က႑မွႏွစ္ခု၊ အိမ္ယာအေဆာက္အအုံ က႑မွတစ္ခု၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑မွတစ္ခုႏွင့္ စက္မႈက႑မွႏွစ္ခု ျဖစ္သည္။

 

 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္အထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ/ အတည္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၄၁ ခု၊

 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၃၅၃ ဒသမ ၅၇၂ သန္းျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအဝင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၁၃၇၇ ဒသမ ၄၂၆ သန္းျဖစ္သည္။

 

 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအဝင္ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳၿပီး

 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၂၀၃ သန္း ျဖစ္သည္။

 

 

၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္အထိ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၃၉၂ ဒသမ ၆၂၉ သန္းျဖစ္သည္။

 

 

ႏွစ္ေပါင္း ၃၁ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑၊ စြမ္းအင္က႑၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑၊

 

အိမ္ၿခံေျမက႑၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၊ သတၱဳတြင္းက႑၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ စက္မႈဇုန္လုပ္ငန္းက႑၊

 

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈက႑ စသည့္က႑ ၁၁ ခုသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဓိကဝင္ေရာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆုံး လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္း ျဖစ္သည္။

 

စြမ္းအင္က႑တြင္ စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္

 

တတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္ စတုတၳအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

 

Source-Daily Eleven

 

Myanmar Builders Guide

 

လက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ် နှစ်လအတွင်း သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုပမာဏဒေါ်လာ ၁၅ သန်းကျော် ဝင်ရောက်မြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံသို့

 

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၃၉ ဘီလျံကျော် ဝင်ရောက်မြှုပ်နှံထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC မှ သိရသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ၏ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၉/ ၂၀၁၉) ကို နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်က ကျင်းပခဲ့ရာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဆိုပြုလုပ်ငန်းသုံးခု၊

 

အတည်ပြုလုပ်ငန်းသုံးခု စုစုပေါင်းခြောက်ခု ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းများအနက် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ အဆိုပြုလုပ်ငန်းသုံးခု၊

 

အတည်ပြုလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီမှ အတည်ပြုလုပ်ငန်းနှစ်ခု ခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

 


အဆိုပါအစည်းအဝေးကာလအတွင်း စုစုပေါင်းလုပ်ငန်းခြောက်ခုမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ ဒေါ်လာ ၈၅၇ ဒသမ ၂၉၀ သန်းကို ခွင့်ပြု/ အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။

 

အဆိုပါ လုပ်ငန်းများမှ ပြည်တွင်းလုပ်သားများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါင်း ၃၀၁၈ ဦးကို ဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်သည်။ ခွင့်ပြု/အတည်ပြု လုပ်ငန်းခြောက်ခုမှာ

 

လျှပ်စစ်ကဏ္ဍမှနှစ်ခု၊ အိမ်ယာအဆောက်အအုံ ကဏ္ဍမှတစ်ခု၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍမှတစ်ခုနှင့် စက်မှုကဏ္ဍမှနှစ်ခု ဖြစ်သည်။

 

 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်အထိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခွင့်ပြု/ အတည်ပြုပေးခဲ့မှုမှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း ၄၁ ခု၊

 

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ ဒေါ်လာ ၁၃၅၃ ဒသမ ၅၇၂ သန်းဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ခြင်းအပါအဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာ ဒေါ်လာ ၁၃၇၇ ဒသမ ၄၂၆ သန်းဖြစ်သည်။

 

 

အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေအရ ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက် မှ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်အထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ခြင်းအပါအဝင် စုစုပေါင်းခွင့်ပြုပြီး

 

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ ဒေါ်လာ ၁၅ ဒသမ ၂၀၃ သန်း ဖြစ်သည်။

 


၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်အထိ စုစုပေါင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ ဒေါ်လာ ၁၃၉၂ ဒသမ ၆၂၉ သန်းဖြစ်သည်။

 

 

နှစ်ပေါင်း ၃၁ နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍ၊ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်

 

ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၊ အိမ်ခြံမြေကဏ္ဍ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၊ သတ္တုတွင်းကဏ္ဍ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊

 

စက်မှုဇုန်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၊ ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ စသည့်ကဏ္ဍ ၁၁ ခုသို့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဓိကဝင်ရောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

 

 

ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍတွင် စုစုပေါင်းပမာဏ၏ ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြင့် အများဆုံး လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားခြင်း ဖြစ်သည်။

 

 

စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် စုစုပေါင်းပမာဏ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြင့် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်သည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွင် စုစုပေါင်းပမာဏ၏ ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြင့်

 

တတိယအများဆုံးဖြစ်သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍသည် စတုတ္ထအများဆုံးဖြစ်သည်။

Read 826 times
Rate this item
(0 votes)