ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ထုိင္းႏွင့္အိႏၵိယႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ကုမၸဏီႏွစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ထား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ထုိင္းႏွင့္အိႏၵိယႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ကုမၸဏီႏွစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ထား google

ထုိင္းႏွင့္အိႏၵိယႏုိင္ငံအေျခစိုက္ကုမၸဏီႏွစ္ခုကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီ (NYDC) က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 

Power Supply and Distribution က႑အတြက္ ထုိင္းအေျခစိုက္ PTT Group ကုိ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲၿပီးေတာ့ Natural Gas Supply and Distribution က႑အတြက္ အိႏၵိယႏုိင္ငံအေျခစိုက္ IGL Consortium ကုိ အေကာင္းဆုံးႏွင့္အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးကုမၸဏီအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

 

<< ဟိုတယ္ဇုန္ခြင့္ျပဳရာမွ မုတၱမႏွင့္ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕ၾကား ေရလယ္ကြၽန္းေျမမ်ား အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေန>>

 

အဆိုပါေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ ေရြးခ်ယ္ရန္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ Monetary Authority of Singapore ႏွင့္ Infrastructure Asia (IA) အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ပူးေပါင္းၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအုံစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စိတ္၀င္စားမႈ အဆုိျပဳလႊာ (EOI)တင္သြင္းသည့္ကုမၸဏီ အဖြဲ႔အစည္း ၄၅ ခုအနက္မွ အေကာင္းဆံုး၊ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးအရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

 

<< က်ဴးေက်ာ္မ်ားအတြက္ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ရန္ စက္တင္ဘာတြင္ EOI ေခၚမည္>>

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တစ္ခုလုံးကုိ ၿခံဳငုံၾကည့္႐ႈအကဲျဖတ္မႈ (Holistic Assessment) မ်ားပါ၀င္သည့္ နည္းပညာအေတြ႔အႀကံဳ (Technical Experience)၊ နည္းပညာစြမ္းေဆာင္ရည္ (Technical Capacity) ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအရခုိင္မာမႈ (Financial Capacity)တို႔ကုိ အေျခခံၿပီး အဆင့္ဆင့္ စိစစ္အမွတ္ေပး (Gated) စနစ္ျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ေၾကာင္း NYDC က ဆုိ သည္။

 

NYDC Challenge လုပ္ငန္းစဥ္စတင္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈအဆိုျပဳလႊာ EOI ေခၚယူမႈကို ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္၀ါ ရီ ဒုတိယပတ္ကတည္းက ေခၚယူမႈလုပ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ပထမအဆင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းက႑မ်ားအရ Power Supply and Distribution, Natural Gas Supply and Distribution, Cyber Connectivity, Public Transport, Waste Management ႏွင့္ Convention Center မ်ားအနက္မွ က႑ရပ္ႏွစ္ခုအတြက္ အဆိုပါကုမၸဏီ အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုကုိ စတင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ေရြးခ်ယ္ရန္ က်န္ရွိသည့္ က႑မ်ားအနက္ Cyber Connectivity Infrastructure က႑အတြက္ စိစစ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

 

Source: NYDC

 

Myanmar Builders Guide

Read 2204 times
Rate this item
(0 votes)