ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ရာ ျပန္လည္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း စိတ္၀င္စားမႈအဆုိျပဳလႊာ ဖိတ္ေခၚျခင္း ႏွင့္ အျခားတင္ဒါမ်ား

ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ရာ ျပန္လည္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း စိတ္၀င္စားမႈအဆုိျပဳလႊာ ဖိတ္ေခၚျခင္း ႏွင့္ အျခားတင္ဒါမ်ား google

ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ရာ ျပန္လည္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း စိတ္၀င္စားမႈအဆုိျပဳလႊာ ဖိတ္ေခၚျခင္း


Invitation for Expression of Interest (EOI)

 

၁။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရအဖြဲ႕မွ စီမံခန္႕ခြဲၿပီး ပုစြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္ ၊ ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ရာ ျပန္လည္ဖြံံ႔ျဖိဳးေရး (Redevelopment) စီမံကိန္းအား Yangon Metropolitan Development Public Co.,Ltd မွ Developer အျဖစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။

၂။ ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ရာျပန္လည္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း ဒုတိယအဆင့္ (Phase 2) တြင္ Master Plan အရ ပါ၀င္ေသာ Shopping Mall, Condominium ႏွင့္ Office Tower မ်ားအား Sub-Develper အျဖစ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားေသာ ျပည္တြင္း/ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားအား     စိတ္၀င္စားမႈအဆုိလႊာ Invitation for Expression of Interest (EOI) ဖိတ္ေခၚလုိပါသည္။

၁။ Pyitawthit Redevelopment Project (EOI)
    • Master Plan                        ၁၀၀၀၀ က်ပ္
    • Boundary Map
    • EOI form & Regulation

၃။ အိတ္ပိတ္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ Conceptual Master Plan မ်ားႏွင့္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားအား ၁၈.၃.၂၀၁၉ မွစ၍ အပုိဒ္(၅) ပါလိပ္စာတြင္ ရုံးခ်ိန္အတြင္းလာေရာက္၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအတုိင္း ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာတန္ဖိုးအားျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

၄။ အိတ္ပိတ္ထားသည့္ စိတ္၀င္စားမႈအဆုိျပဳလႊာမ်ားအား အပိုဒ္(၅) ပါလိပ္စာသုိ႕ ၂.၄.၂၀၁၉ ရက္ ၁၅:၀၀ နာရီမတုိင္မီေပးပုိ႕ရပါမည္။

၅။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ၊ ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

    Yangon Metropolitan Development Public Co.,Ltd
အမွတ္ (၅၅)၊ ခ်င္းတြင္းလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
    ဖုန္း- ၀၉-၄၀၃၄၀၃၄၇၇  

 

  << ဘယ္လို အိတ္ဖြင့္ တင္ဒါေတြ ေခၚယူေနတာလဲ??? >>


လွ်ပ္စစ္နဲ႕စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ျမန္မာေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း(အိတ္ဖြင့္တင္ဒါယူျခင္း) ၁၁/၂၀၁၉

 

၁။ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေရနံတူးေဖာ္/ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ားအားျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူလုိပါသည္။

စဥ္        တင္ဒါအမွတ္            ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္                         မွတ္ခ်က္
(က)        DMP/L-189(18-19)        Spares for HT 400 Pump (2)Groups         Ks
(ခ)        DMP/L-190(18-19)        Spares for D375 Pumps (29) Items           Ks
(ဂ)        DMP/L-191(18-19)        Inset Pumps and Accessories(5) Groups   Ks

၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပုံစံမ်ားကို ေၾကာ္ျငာပါသည့္ေန႕မွ စ၍ လွ်ပ္စစ္နဲ႕စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန Web Portal (www.moee.gov.mm) တြင္အခမဲ့ Download ရယူႏုိင္ပါသည္။

၃။ အဆုိပါအိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ားကို ၂၂.၄.၂၀၁၉ ရက္္ ၁၄:၀၀ နာရီတြင္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ပစၥည္းစီမံဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊ ရုံးအမွတ္(၄၄) ေနျပည္ေတာ္သို႕     (လူကုိယ္တုိင္) လာေရာက္ေပးသြင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။

                            ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း
 ဖုန္း- 067-411206

 

မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ဆည္ေျမာင္းနွင့္ ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႕ခြဲေရးဦးစီးဌာန၊ ဒီဇယ္ဆီႏွင့္ ဘိလပ္ေျမအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

 

၁။ ဆည္ေျမာင္းနွင့္ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႕ခြဲေရးဦးစီးဌာန၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးမွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ဆည္၊ ကန္၊ တာတမံ၊ ေရနက္ေျမာင္းတူးေဖာ္ျခင္းစသည့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာဘိလပ္ေျမတန္ (၂၀၀၀) ခန္႕ ႏွင့္ ဒီဇယ္ဆီ (၃၈၀၀၀) ဂါလန္ခန္႕အား ၁၄.၃.၂၀၁၉ ရက္ေန႕မွစ၍ ျမန္မာ(က်ပ္)ေငြ ေစ်းျပိဳင္စနစ္တင္ဒါေခၚယူလုိပါသည္။

၂။ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားအား ၇၃ လမ္းနွင့္ သဇင္လမ္းေထာင့္၊ညႊန္ၾကားေရးမႈးရုံး၊  ဆည္ေျမာင္းနွင့္ ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႕ခြဲေရးဦးစီးဌာန၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ၁၄.၃.၂၀၁၉ ရက္မွစ၍ ရုံးခ်ိန္အတြင္း၀ယ္ယူနုိင္ပါသည္။

၃။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း ၀၂-၂၈၄၈၆၅၄ ၊ ၀၂-၂၈၄၈၆၅၅ သို႕ရုံးခ်ိန္အတြင္းဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

(က) တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာရယူမည့္ရက္         - ၁၄.၃.၂၀၁၉ မွ၂၈.၃.၂၀၁၉ ရက္အထိ
(ခ) တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ေနာက္ဆုံးရက္/အခ်ိန္    - ၂၈.၃.၂၀၁၉ ရက္၊ ၁၆:၃၀ နာရီ
(ဂ) တင္ဒါဖြင့္မည့္ရက္                - ၃၀.၃.၂၀၁၉ ရက္
(ဃ) တင္ဒါဖြင့္မည့္ေနရာ                - ၂၆ ဘီလမ္း၊ ၇၀ x ၇၁ လမ္းၾကား၊     ဆည္ေျမာင္းဧည့္ရိပ္သာ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

သတ္မွတ္ရက္၊ အခ်ိန္ထက္ေက်ာ္လြန္တင္သြင္းသည့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိ္ု ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

မွတ္ခ်က္။    ။ ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပ့ံပုိးပစၥည္းလုိအပ္မႈ အေျခအေနအရ တင္ဒါေခၚယူသည့္ကာလကို (၁၅) ရက္သာသတ္မွတ္ေခၚယူရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
                            ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႕ခြဲမႈဦးစီးဌာန
                                မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး
Yangon Metropolitan Development Public Co.,Ltd


Source: Kyaemone, Myanma Alinn

Myanmar Builders Guide                               

Read 218 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under