၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ဖြင့္လွစ္ရန္လ်ာထားသည့္Okura Prestige Yangon Hotel

၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ဖြင့္လွစ္ရန္လ်ာထားသည့္Okura Prestige Yangon Hotel Google

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တည္ေဆာက္မည့္Okura Prestige Yangon ဟိုတယ္အားလာမည့္ ၂၀၂၀တြင္ဖြင့္လွစ္ရန္

ဂ်ပန္ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္ေသာHotel Okura မွစီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဂ်ပန္ဟိုတယ္ႀကီးOkura Hotels & Resorts ၏ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ပထမဆံုးေသာmember hotelတစ္ခုျဖစ္ေသာ Okura Presitge Yangon အားတည္ေဆာက္သြားရန္ရွိေနၿပီးယင္းဟုိတယ္ႀကီးအား လာမည့္၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္အမွွီဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္သြားမည္ဟုယင္းဂ်ပန္ကုမၸဏီမွထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုOkura Presitge Yangon ဟိုတယ္အားစီမံလုပ္ကိုင္မႈပိုင္းကိုလည္းFujita Corporation,Tokyo Tatemono Co.Ltd,Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development and ႏွင့္Yangon Technical & Trading Co.,တို႔ပူးေပါင္းဖဲြ႕စည္းထားေသာျပည္တြင္းမွ မိတ္ဘက္လုပ္ငန္းအဖဲြ႔တစ္ခုႏွင့္အၾကားသေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္လာမည့္ၾသဂုတ္လတြင္လက္မွတ္ေရးထိုးသြား ႏိုင္မည္ဟုHotel Okura မွေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းႏွင့္ဦးဝိစာရလမ္းေထာင့္ရွိတပ္မေတာ္စစ္သမိုင္းျပတိုက္ေနရာတြင္အဆင့္ျမင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ရံုးခန္းမ်ားပါဝင္ေသာအေဆာက္အအံုတစ္ခုအားဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံမွလုပ္ငန္းရွင္တို႔မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ၃၃၂ဒသမ၅ သန္းရင္းႏီွးမတည္ၿပီးပူးေပါင္းတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Yangon Technical and Trading ကုမၸဏီမွသိရသည္။

Okura Presitge Yangon သည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္အခန္းေပါင္း၃၉၀ထိပါဝင္ေသာ ဟိုတယ္ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွFujita Corporation,Tokyo Tetemono ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဧရာဟသၤာဟိုးလ္ဒင္းကုမၸဏီလိမီတက္ ၏လက္ေအာက္ခံ Yangon Technical and Trading Co.,Ltd တို႔မွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ယင္းစီမံကိန္းကိုစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေျမဧကစုစုေပါင္းဧရိယာမွာ၉ဧကခန္႕ရွိသည့္အနက္၄ဧကေပၚတြင္ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီရံုးခန္း၊ဟိုတယ္ႏွင့္ဘက္စံုသံုးစီမံကိန္းမ်ားတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွFujita Corporation,Tokyo Tetemonoတို႔အျပင္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေျမယာ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ေသာJapan Ovservation Infrastructure Investment Coporation of Transport & Urban Development (JOIN)တို႔ပါဝင္သည့္စင္ကာပူအေျခစိုက္SPCလည္းပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံအေျခစုိက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏စုစုေပါင္းေငြသားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမွာအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀ဒသမ၈သန္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Fujita ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီးTokyo Tetemonoမွ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ရံုးခန္းႏွင့္ဘက္စံုသံုးစီမံကိန္းကိုတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ မီဟိုတယ္ကိုဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အစဥ္အလာႀကီးမားေသာၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိHotel Okura မွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက က႑တို႔မွပူးေပါင္းအားထုတ္ေပးမႈ၊ျပည္တြင္းမွ လုပ္ငန္းပါ့တနာမ်ား၏ပူးေပါင္းပါဝင္ ေပးမႈတို႔ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွွီးျမွပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ေအာက္တြင္ပထမဆံုးရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈပါမစ္ျဖစ္ၿပီးႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရေသာေၾကာင့္Hotel Okura သည္တကယ့္ကိုဂုဏ္ယူရေၾကာင္းကို Hotel Okura Co.,Ltd၏ဥကၠဌမွေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုနည္းတူျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားလည္းဂ်ပန္တို႔၏အစဥ္အလာဧည့္ခံမႈဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္အတူ Hotel Okura၏လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္အေကာင္းဆံုးျဖည့္ဆည္းေပးသြားရန္ရွိသည္ဟုလညး္သိရသည္

Source:SFJ Strategy First Journal,Pyay Myanmar

Read 3608 times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 15:46
Rate this item
(1 Vote)