ခရီးသြားမ်ားကိုဆြဲေဆာင္ရန္ေခ်ာင္းသာႏွင့္ေတာင္ၾကီးတြင္ဟိုတယ္ႏွင့္ဘန္ဂလိုမ်ားကို၀ါးျဖင့္တည္ေဆာက္မည္

ခရီးသြားမ်ားကိုဆြဲေဆာင္ရန္ေခ်ာင္းသာႏွင့္ေတာင္ၾကီးတြင္ဟိုတယ္ႏွင့္ဘန္ဂလိုမ်ားကို၀ါးျဖင့္တည္ေဆာက္မည္ Google

ခရီးသြားမ်ားကိုဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ဆန္းသစ္ေသာအေတြ႕အၾကဳံမ်ားရရွိေစရန္အတြက္ေခ်ာင္းသာႏွင့္ေတာင္ ၾကီးတြင္ဟိုတယ္ႏွင့္ဘန္ဂလိုမ်ားကို ၀ါးျဖင့့္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၀ါးျဖင့္တည္ေဆာက္ေသာအေဆာက္အအုံမ်ားကိုေနျပည္ေတာ္၊ေမာ္လၿမိဳင္၊မႏၱေလး၊ေခ်ာင္းသာႏွင့္ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕တို႕မွတည္ေဆာက္ေပးရန္လာေရာက္ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားစြာရွိေနၿပီးရန္ကုန္တြင္လည္းဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္းႏွင့္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္အတြင္းအေဆာက္အအုံအေသးတစ္လုံး တည္ေဆာက္ရန္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

၀ါးျဖင့္တည္ေဆာက္ရာတြင္ေဆးရည္စိမ္တည္ေဆာက္မႈနွင့္ရုိးရုိးတည္ေဆာက္မႈအတြက္ကုန္က်မႈေငြပမာဏ ကြာျခားမႈရွိကာ ေပ ၂၀ x ၃၀ ခန္႕ရွိေသာအေဆာက္အအုံတစ္လုံးအား ရုိးရုိးတည္ေဆာက္ပါကက်ပ္ ၄၅၀၀၀၀ ခန္႕ကုန္က်ႏုိင္ေသာ္လည္း ၀ါးအားေဆးရည္စိမ္တည္ေဆာက္ပါကက်ပ္ ၁၀ သိန္းခန္႕ရွိႏုိ္င္ေၾကာင္းသိရသည္။

၀ါးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးႏွစ္သက္တမ္းဘယ္ေလာက္ခံသည္ဆုိသည္ကိုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အတိအက်ေျပာရန္ခက္ခဲေန ေသးသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီးခံႏုိင္ရည္ဘယ္ေလာက္ရွိမရွိကိုသုုေတသနျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ေမာ္လၿမိဳင္မွာရွိသည့္၀ါးမ်ားကအမ်ိဳးအစားခ်င္းတူေသာ္လညး္သိပ္သည္းမႈကြာျခင္းမ်ိဳးရွိပါသည္။

ျမန္မာ့၀ါးကိုကမာၻမွာအမာဆုံးနွင့္အခုိင္မာဆုံးအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ အာမခံေပးထားသည့္ႏွစ္ ၉၀ ထက္မနိမ့္ႏုိ္င္ေၾကာင္းသိရသည္။

Source:Pyimyanmar journal

Read 1801 times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 16:05
Rate this item
(0 votes)