ဂြၿမိဳ႕နယ္ရွိကမ္းသာယာကမ္းေျခေဒသတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္အသစ္မ်ားထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ေဖာ္ထုတ္မည္

ဂြၿမိဳ႕နယ္ရွိကမ္းသာယာကမ္းေျခေဒသတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္အသစ္မ်ားထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ေဖာ္ထုတ္မည္ google map

ရခုိင္ၿပည္နယ္ဂြၿမိဳ႕နယ္ရွိကမ္းသာယာကမ္းေျခေဒသတြင္ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္

ဟုိတယ္ဇုန္အသစ္မ်ားထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကမ္းသာယာကမ္းေျခေဒသ၊ဇီးကုန္းေက်းရြာအနီးရွိရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကစီမံခန္႕ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမဧရိ ယာအက်ယ္၃၆ဒသမ၄ဧကေပၚတြင္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအပါအ၀င္ဟုိတယ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အျခားအပန္းေျဖေနရာမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံ လိုသည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုဖိတ္ေခၚေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ကာလတုိ၊ကာလရွည္စီမံကိန္း ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ကာေဒသခံမ်ားအသိပညာ၊အတတ္ပညာမ်ားတုိုးတက္ကာအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားပုိမိုရရွိေစရန္ႏွင့္လူေနမႈဘ၀မ်ားပုိမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ႏုိ္င္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမ္းသာယာဘက္တြင္ဟုိတယ္ဇုန္အသစ္မ်ားတုိးခ်ဲ႕ေဖာ္ထုတ္လာပါကမ်ားစြာေအာင္ျမင္မႈရႏုိင္သကဲ့သို႕ေဒသခံမ်ားအတြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂြၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိသည့္ပင္လယ္ကမ္းေျခေဒသမ်ားမွာအရမ္းလွပေသာေၾကာင့္ငပလီကမ္းေျခကိုယွဥ္ၿပိဳင္လာနုိင္ မည့္ကမ္းေျချဖစ္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ရန္ဇီးျဖဴကုန္းရပ္ကြက္တြင္ပင္လယ္ကမ္းေျခဆင္းသည့္လမး္အသစ္မ်ားထပ္မံေပၚေပါက္လာေစရန္ သက္ဆုိင္ရာဟိုတယ္မ်ားကစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုအခါငပလီကမ္းေျခေဒသသို႕လာေရာက္ၾကသည့္ျပည္တြင္း၊ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္အနီးပတ္၀န္းက်င္ေနရာမ်ားကိုေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္အလြယ္တကူလည္ပတ္သြားလာႏုိ္င္ေသာခရီးစဥ္ေနရာအသစ္မ်ား ထပ္မံေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

Source:Pyimyanmar journal

Read 1588 times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 16:07
Rate this item
(0 votes)