ကန္ေဒၚလာ၅၆သန္းခန္႕ အကုန္အက်ခံကာအဆင့္ျမွင့္တင္မည့္ စစ္ေတြအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုႀကီး

ကန္ေဒၚလာ၅၆သန္းခန္႕ အကုန္အက်ခံကာအဆင့္ျမွင့္တင္မည့္ စစ္ေတြအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုႀကီး google

          စစ္ေတြ အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုႀကီးကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆ သန္းခန္႕အကုန္အက်ခံကာအဆင့္ျမွင့္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

          "အနာဂတ္တြင္ စစ္ေတြေဆးရံုႀကီးအား သင္ၾကားေရးေဆးရံုႀကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္တည္ေဆာက္ရာတြင္ စာသင္ခန္းမ်ား၊အစညး္အေဝးခန္းမ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္သြားေစလိုေၾကာင္း"

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး မွေျပာၾကားသည္။

          ေဆးရံုႀကီးအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပင္ပလူနာဌာန၊လူနာေဆာင္မ်ား၊ခဲြစိတ္ခန္းမ်ား၊ဓာတ္ခဲြခန္းမ်ား၊အေထာက္အကူျပဳဌာနမ်ား၊လူနာေစာင့္မ်ား နားေနရန္ ေနရာမ်ားဝန္ထမ္းအိမ္ရာ မ်ားစသည္တုိ႕ကို အဆင့္လိုက္၊အပိုင္းလိုက္အေနျဖင့္ အဆင့္သံုးဆင့္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ခန္႕မွန္းကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ၅၆ သန္း ခန္႕ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ကနဦးမြမ္းမံျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 3MDG ရန္ပံုေငြအဖဲြ႔မွ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ သန္းကို ရရွိထားၿပီးျဖစ္ကာ Master Plan အား အတည္ျပဳၿပီးပါက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ရန္ပံုေငြ မွလည္း သင့္တင့္ေသာ အခ်ိဳးအစားထည့္ဝင္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

           ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက စစ္ေတြ အေထြေထြ ေရာဂါကု ေဆးရံုႀကီး အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး ေရရွည္စီမံကိန္းကို ေဆးရံုႀကီး၏ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိေစရန္၊သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ဒဏ္ကို ခံႏုိင္ရည္ရွိ၍ လံုၿခံဳေဘးကင္းၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္၊ျပည္သူလူထုအတြက္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားအစံုအလင္ကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာေပးအပ္ႏုိင္မည့္ ေခတ္မီ အေျခခံ အေဆာက္အအံုျဖစ္ေစရန္စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ေရးဆဲြထားေၾကာင္းသိရသည္။စစ္ေတြ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆးရံုႀကီးကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ တန္းတူညီမွ် လူတန္းစားမေရြးအားလံုးလက္လွမ္းမီႏုိင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source:Pyi Myanmar

Read 1074 times Last modified on Thursday, 06 September 2018 17:33
Rate this item
(0 votes)