ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း တြင္ ဟိုတယ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း တြင္ ဟိုတယ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း Google

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေက်ာက္တစ္လံုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ပအိုဝ္းေဒသ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေက်းရြာမ်ား ျဖစ္သည့္ လြယ္ေခၚ ေက်းရြာ၊အင္းနီေက်းရြာ ႏွင့္ ထီနဲ႔ေက်းရြာ မ်ားသို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ

ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈမ်ားလာေသာေၾကာင့္ တည္းခိုမႈ ပိုင္းအဆင္ေျပေစရန္ ေမြေတာ္ကကၠဴဘုရားအနီးတြင္ ဟိုတယ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းဟိုတယ္ႏွင့္

ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မွ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို ပအိုဝ္းေဒသ ဦးစီးေကာ္မတီမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ကာ ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ သမိုင္းဝင္ ေမြေတာ္ကကၠဴဘုရား၊ပအိုဝ္းေဒသခံမ်ား၏ လူေနမႈဘဝပံုစံ ရိုးရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားႏွင့္

အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေလ့လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑အတြက္ အတုယူဖြယ္ရာ Dubai မွ ကမာၻေက်ာ္ အေဆာက္အအံုမ်ား
***သင္စိတ္ဝင္စားႏုိင္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑အတြက္ အတုယူဖြယ္ရာ Dubai မွ ကမာၻေက်ာ္ အေဆာက္အအံုမ်ား***

အင္းနီေက်းရြာ ႏွင့္ ထီးနဲ႕ေက်းရြာ ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဧည့္သည္မ်ား စတင္လက္ခံခဲ့သည္။

လြယ္ေခါေက်းရြာ ကိုေတာ့ CBT ေက်းရြာအျဖစ္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဧည့္သည္စတင္လက္ခံႏုိင္ခဲ့သည္။ႏွစ္အလိုက္လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ဧည့္သည္အေရအတြက္ တိုးလာသည္။

ပအိုဝ္းေဒသ လူထုအေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္းေက်းရြာမ်ားသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တါင္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ITB Berlin ခရီးသြားျပပဲြတြင္ ရပ္ရြာ လူထု အက်ိဳးျပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

Winner Award ဆုကို ရရွိခဲ့သည့္အျပင္ ASEAN CBT Standard ဆုမ်ားလည္း ရရွိထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံ၊ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံ၊နယ္သာလန္ႏုိင္ငံတို႔မွ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရပ္ရြာ လူထု အေျချပဳ

ခရီးသြားလုပ္ငန္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရးအတြက္ စံႏႈန္းမူၾကမ္း ေရးဆဲြၿပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ ေက်းရြာရွိလူထုမ်ား ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အသိအျမင္ မ်ား အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားထိေတြ႕ ခံစားရရွိႏုိင္ေစေရးအတြက္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကို ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးရာျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးရွိ ေက်းရြာ ေဒသမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Source:Pyi Myanmar

Read 1175 times Last modified on Monday, 17 September 2018 16:15
Rate this item
(1 Vote)