ေျမဧက ၆ဝ ေက်ာ္ေပၚတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္တစ္ခု စတင္တည္ေဆာက္မည့္ DDPC ကုမၸဏီ

ေျမဧက ၆ဝ ေက်ာ္ေပၚတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္တစ္ခု စတင္တည္ေဆာက္မည့္ DDPC ကုမၸဏီ Google

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ခ႐ုိင္မွ ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခ၏ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ေျမဧက ၄ဝဝ ေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားသည့္ DDPC ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေျမဧက ၆ဝ ေက်ာ္ေပၚတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္တစ္ခု စတင္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခ၏ ေျမာက္ဘက္ရွိ ယင္းေျမဧက ၄ဝဝ ေက်ာ္မွာ တပ္မေတာ္မွ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေျမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းေျမအား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးရန္ တင္ျပ၍ လႊဲေျပာင္းရယူခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

ယင္းေျမေပၚတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေရး အတြက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားထံ ေလွ်ာက္ထားခ့ဲရာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဟိုတယ္ဇုန္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခ့ဲေၾကာင္း၊

လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိၿပီးေနာက္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန စဥ္လပိုင္းအၾကာတြင္ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ မက်ေသးေၾကာင္း နားလည္မႈလြဲကာ ေဆာက္လုပ္မႈကို ရပ္နားခိုင္းခ့ဲသည့္အတြက္

ယခုအခ်ိန္ထိ ရပ္နားထားခ့ဲရၿပီး မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၇ ရက္က ေမာင္းမကန္ရြာ၌ က်င္းပသည့္ ဟိုတယ္ဇုန္အတြက္ IEE ေတြ႕ ရွိခ်က္တင္ျပသည့္ အခမ္းအနားတြင္

ထား၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (DDPC ) ၏ဥကၠ႒ မွ ေျပာၾကားသည္။

အိမ္တြင္းေလထုညစ္ညမ္းျခင္းမျဖစ္ရေလေအာင္
***သင္စိတ္ဝင္စားႏုိင္ေသာ အိမ္တြင္းေလထုညစ္ညမ္းျခင္းမျဖစ္ရေလေအာင္***


မၾကာခင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ျပန္စမည္ျဖစ္သည္။ ျပန္စသည့္ အခ်ိန္မွာ ဧက ၄ဝဝ ေက်ာ္မွာ First Space အေနနဲ ့ ဧက ၆ဝ ေက်ာ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာမည္။

ေဆာက္ရင္းတန္းလန္းရွိေနတ့ဲ ေနာက္ထပ္လိုအပ္မယ့္ အေဆာက္အအံုေတြ ထပ္ေဆာက္ပါမည္ဟု DDPC ကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒မွ ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအစိုးရသစ္ တက္လာခ်ိန္တြင္ ယင္းေျမဧက ၄ဝဝ ေက်ာ္အနက္မွ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမဧက ၈ဝ ေက်ာ္ကို အစိုးရထံ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးခ့ဲ့ၿပီး က်န္ရွိသည့္ေျမမ်ားကိုမူ

ကုမၸဏီထံ လႊဲေျပာင္းေပးခ့ဲေၾကာင္း၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေပၚတြင္ စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ သီဟိုဋ္ပင္မ်ားအတြက္လည္း သက္ဆိုင္သည့္ဌာနသို႔ ေလ်ာ္ေၾကးျပန္ေပးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ ေပးသြင္းသည့္အတြက္

ကုမၸဏီထံလုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးခ့ဲသည့္အျပင္ ေနာက္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ဧက ၂ဝဝ ေက်ာ္ျဖစ္သည့္ သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္းဧရိယာအတြက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခ့ဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ေမာင္းမကန္ေက်းရြာ ရြာလယ္ေက်ာင္း၌ ဧၿပီ ၇ ရက္က က်င္းပသည့္ ဟိုတယ္ဇုန္တည္ ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း(IEE) ကနဦးေတြ႕ရွိခ်က္တင္ျပ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေဒသခံ ၁ဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္

ကုမၸဏီ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခ့ဲၿပီး ေဒသခံမ်ားဘက္မွ ေမာင္းမကန္ေက်းရြာအား သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္းမွ ထုတ္ပယ္ေပးၿပီးမွသာ စီမံကိန္းကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္၊ စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ေရအရင္းအျမစ္ကို

ရြာအတြင္းမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ေဒသခံ ေရလုပ္သားမ်ား၏ ကမ္းေျခအဆင္းလမ္းအား သတ္မွတ္ထားရွိေပးရန္ စေသာအခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုခ့ဲၾကသည္။ DDPC ကုမၸဏီမွ မၾကာမီ စတင္ေဆာင္ရြက္မည့္

ေမာင္းမကန္ ဟိုတယ္ဇုန္စီမံကိန္းတြင္ ၁ဝ ခန္းတြဲ ဟိုတယ္တစ္လံုး၊ ႏွစ္ခန္းတြဲဟိုတယ္မ်ား၊ ဘန္ဂလိုမ်ားႏွင့္ ေရကူးကန္၊ ပန္းျခံမ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္ဇုန္တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္

ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE) ကို တတိယအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Ever Green Tech က ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အစီရင္ခံစာကို လာမည့္ေမလအတြင္းၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Ever Green Tech မွတာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ေျမဧက ၄ဝဝ ေက်ာ္တြင္ DDPC ကုမၸဏီက၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ဟိုတယ္ဇုန္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ယင္းဟိုတယ္ဇုန္အတြက္ ကမ္းေျခရွိ ေျမ ၁၄၈ ဒသမ ၄ဝ ဧကကို

ယခင္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံ ပထမအႀကိမ္ေလွ်ာက္ထားခ့ဲရာ ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္စာတင္ခ့ဲေသာ္လည္း စာတင္ၿပီး သံုးလခန္႔အၾကာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ေျမ ၁၄၈ ဒသမ ၄၀ ဧကကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ

ကုမၸဏီထံသို႔ ဟိုတယ္ဇုန္စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွစ္ ၃၀ လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

DDPC ကုမၸဏီတြင္ ထားဝယ္ေဒသခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံအစုရွယ္ယာဝင္ဦးေရ ၇ဝဝ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရၿပီး ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ အဏၰ၀ါ လႊမ္းကုမၸဏီပိုင္ရွင္ မွ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Source:Daily Eleven

Read 1531 times Last modified on Monday, 17 September 2018 16:26
Rate this item
(0 votes)