ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဟိုတယ္အမ်ားစုသည္ BOT ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး စာခ်ဳပ္သက္တမ္းျပည့္ပါကႏုိင္ငံေတာ္မွ လႊဲေျပာင္းလက္ခံမည္

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဟိုတယ္အမ်ားစုသည္ BOT ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး စာခ်ဳပ္သက္တမ္းျပည့္ပါကႏုိင္ငံေတာ္မွ လႊဲေျပာင္းလက္ခံမည္ Google

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဟိုတယ္အမ်ားစုသည္ B.O.T(Build Operate Transfer)စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး စာခ်ဳပ္သက္တမ္းျပည့္ပါက

ယင္းဟိုတယ္ႀကီးမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္မွ လႊဲေျပာင္းလက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကမွ ေဆာင္ရြက္မွ သာလွ်င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည့္အတြက္ ၁၉၉ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ Myanmar Tourism Law၊၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္

***သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာဘဏ္အတိုးႏႈန္းျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအခက္အခဲ မ်ားရွိေန***

မူလ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္သည့္ Myanmar Hotel & Tourism Law အား ျပ႒ာန္းၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာလုပ္ငန္း၊ခရီးလွည့္လည္ေရးလုပ္ငန္း၊ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္

ဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလကုန္အထိ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဟိုတယ္ ၃၆လံုးရွိၿပီး ထိုအထဲတြင္ အခ်ိဳ႕မွာ BOT ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဟိုတယ္ ၃၆လံုးတြင္ အခန္းေပါင္း ၆၁၆၅ခန္းရွိၿပီး ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဒသမ ၃ဘီလ်ံံခန္႕ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ႏုိင္ငံသားပုိင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာ ၁၅၆၉ လံုးတြင္ အခန္းေပါင္း ၅၈၄၁၃ ခန္းရွိၿပီး

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏအေနျဖင့္ က်ပ္ဘီလ်ံေပါင္း ၂၃ဝဝ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢလိက က႑မွ သာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ား ရွိေနၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး

ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈသာ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Source:Pyi Myanmar

Read 1022 times Last modified on Tuesday, 18 September 2018 14:58
Rate this item
(0 votes)