စစ္သမိုင္းျပတိုက္ေနရာတြင္ေဆာက္မည့္ ဟိုတယ္စီမံကိန္း ေရႊတိဂံုေစတီအျမင့္ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ခြင့္မျပဳဟုဆို

စစ္သမိုင္းျပတိုက္ေနရာတြင္ေဆာက္မည့္ ဟိုတယ္စီမံကိန္း 	ေရႊတိဂံုေစတီအျမင့္ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ခြင့္မျပဳဟုဆို Google

ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းေထာင့္ႏွင့္ ပန္တ်ာလမ္းေထာင့္ရွိစစ္သမိုင္းျပတိုက္ေနရာတြင္ အထပ္ရွစ္ထပ္ျဖင့္ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္မႈမွာ

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္မႈရွိ မရွိကို တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးထံသို႔ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သတ္မွတ္ထားေသာအထပ္မ်ားဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကို တင္ျပစဥ္ကပရိုပိုဇယ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအထပ္ေရမ်ား ျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္တည္ေဆာက္လာေသာအခါရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ဇုန္နည္းႏွင့္ေရာ အထပ္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပါ လိုက္ေလ်ညီေထြရန္

ထိုစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကိုလည္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ ေဆာက္လုပ္ရမည္ဟု သိရသည္။

***သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ဖြင့္လွစ္ရန္လ်ာထားသည့္Okura Prestige Yangon Hotel***

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ အျမင့္ဆံုး ေလးထပ္အေဆာက္အအံုသာလွ်င္ရွိေၾကာင္း၊ယခုရွစ္ထပ္ေဆာက္လုပ္ရန္ခြင့္ျပဳထား ျခင္းသည္ ကိုက္ညီမႈရွိပါသလားဆိုလွ်င္ ဗဟုသုတအရ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC)သို႔တင္ျပထားေသာ အထပ္အေရအတြက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ

သတ္မွတ္ထားသည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီပါကယင္းစီမံကိန္းကို ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းဟိုတယ္ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္လည္း အထပ္အျမင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ခြင့္ျပဳခ်က္ထပ္ယူရမည္ဟုထင္ျမင္မိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစစ္သမိုင္းျပတိုက္ေျမေနရာအက်ယ္အဝန္းမွာ ၉ ဒသမ၀၂၈ဧကရွိၿပီး ၂ဝ၁၃တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၇ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္အရ ဟိုတယ္စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္မည့္ ပေရာဂ်က္ကို ျမန္မာကုမၸဏီႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတို႔ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရႏ္ MICသို႔ တင္ျပရာခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း စီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္သည့္ ကာလအတြင္း ေျမငွားရမ္းခကို ကန္ေဒၚလာတစ္ႏွစ္လွ်င္ငါးသိန္းႏွင့္ က်န္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပံုမွန္စီးပြားေရးလည္ပတ္ခ်ိန္တြင္ ကန္ေဒၚလာ၁ဒသမ ၈၂,၂၅၆သန္းေပးရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

အထပ္ရွစ္ထပ္ရွိႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီဟိုတယ္၊အထပ္ရွစ္ထပ္ရွိ ရံုးခန္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ထပ္အျမင့္ရွိေစ်းဝယ္စင္တာတို႔ကိုေဆာက္လုပ္ရန္တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

Source:7Day Daily

Read 2169 times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 15:29
Rate this item
(0 votes)