ဂ်ပန္ကုမၸဏီ Keio Corporation မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဟိုတယ္ ဖြင့္လွစ္ရန္အစီအစဥ္ရွိ

ဂ်ပန္ကုမၸဏီ Keio Corporation မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဟိုတယ္ ဖြင့္လွစ္ရန္အစီအစဥ္ရွိ Google

ဂ်ပန္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္း Keio Corporationမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားေအဂ်င္စီတစ္ခုနဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းထူေထာင္သြားၿပီး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဟုိတယ္ႏွင့္ တိုက္ခန္းအေဆာက္အအံုတစ္ခုကိုတည္ေဆာက္သြားရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။


ယင္း ဟိုတယ္ကို လာမည့္ ၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္မွာအၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ပူးေပါင္းဖက္စပ္ကုမၸဏီကုိ Keio Adventure Myanmar Co ဟု ေခၚဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္
၂၀၁၈ ဧၿပီလမွာ ထူေထာင္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။


ယင္းကုမၸဏီသည္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိၿမိဳ႕ျပဟုိတယ္မ်ားႏွင္႔တိုက္ခန္းအေဆာက္အအုံမ်ားတည္ေဆာက္လုပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Keio ရဲ႕ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းပါ့တနာသည္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္Adventure Myanmar Tours & Incentives ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီသစ္တြင္ ရင္းႏွီးေငြတန္ဖုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ၁၆၂ ဒသမ ၈၅ သန္း ရွိမွာျဖစ္ၿပီး ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို Keio မွထိန္းသိမ္းထားမွာျဖစ္ၿပီး က်န္အစုရွယ္ယာမ်ားအားAdventure Myanmar Tours က ရယူလုပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခု စီစဥ္ထားေသာ ရန္ကုန္ ဟုိတယ္နဲ႔ တိုက္ခန္းအေဆာက္အအံုမွာအခန္းေပါင္း ၄၀၀ ထိ ပါရွိမည္ျဖစ္ၿပီးစားေသာက္ဆိုင္မ်ား ၊ ေရကူးကန္နဲ႔အျခား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ပါရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source:SFJ Strategy First Journal

Read 3525 times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 15:46
Rate this item
(0 votes)