စည္ပင္အသိအမွတ္ျပဳ ေျမသားစမ္းသပ္သည့္ ကုမၸဏီ၁၆ခုအထိရွိလာ

စည္ပင္အသိအမွတ္ျပဳ ေျမသားစမ္းသပ္သည့္ ကုမၸဏီ၁၆ခုအထိရွိလာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီကအေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမသားစမ္းသပ္ျခင္း (Soil Test) လုပ္ငန္းမ်ားကို တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳလိုင္စင္ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိရာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ရက္အထိကုမၸဏီ ၁၆ ခုအားလိုင္စင္ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းအင္ဂ်င္နီယာ (အေဆာက္အအံုဌာန) မွ သတင္းရရွိသည္။

ေျမသားစမ္္းသပ္ျခင္း အ တြက္ ကုမၸဏီလိုင္စင္ ထုတ္ေပး ျခင္းကို ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာမွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ၅လအတြင္း ကုမ၌ဏီ ၁၆ခုအား လိုင္စင္ ထုတ္ေပးနိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမသားစမ္းသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ တရား၀င္လိုင္စင္ရွိသည့္ ၄င္းကုမၸဏီမ်ားျဖင့္သာ ၂၀၁၆ခုနွစ္မွစတင္ၿပီးေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ယာယာေရးေကာ္မတီက ၫႊန္ၾကားထားသည္။

အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမႀကီးစမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုတိက်ေစရန္ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈရွိေစရန္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မွ စိစစ္ကာအဆုိပါ ကုမၸဏီမ်ားအားလုိင္စင္ထုတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းအင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု) မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေျမႀကီးစမ္းသပ္ျခင္းအျပင္ ပိုက္႐ိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက တရား၀င္လိုင္ စင္ထုတ္ေပးလ်က္ရွိၿပီးလက္ရွိအခ်ိန္အထိကုမၸဏီခုနစ္ခုအားလိုင္စင္ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႕ျပင္ လိုင္စင္ရကန္ထရိုက္တာနွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ တာ၀န္ယူမွဳ တာ၀န္သိတတ္မွဳရွိေစရန္နွင့္ လုပ္ငန္းခြင္စီမံခန့္ခြဲမွဳမ်ားတြင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ အသိေပးထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ကညႊန္ၾကားထားသည္။

Read 2338 times Last modified on Wednesday, 29 August 2018 16:02
Rate this item
(0 votes)