စက္ရံု၁ဝဝဝအလုပ္အကုိင္ ၂ သန္း

စက္ရံု၁ဝဝဝအလုပ္အကုိင္ ၂ သန္း google

         ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ႏွစ္သန္းေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စက္႐ုံ (၁ဝဝဝ)လိုအပ္ေၾကာင္း New Yangon Development Company လီမိတက္ (NYDC) ၏ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦးသိမ္းေဝက ေျပာသည္။

            ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ႏွစ္သန္းေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စက္႐ုံ (၁၀၀၀) အတြက္ ေျမေနရာလိုအပ္ၿပီး ယင္းစက္႐ုံကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေျမေနရာမွာလယ္ကြင္းသာရွိေနၿပီး ၿမိဳ႕သစ္အဂၤါရပ္ႏွင့္ ရွိသင့္ရွိထိုက္သည့္ အရည္အေသြးမွာ သုညသာရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ ၿမိဳ႕သစ္ရဲ႕အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္က အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးဖို႔ပဲ။ တကယ္ေတာ့ ႏွစ္သန္းက မ်ားလားဆိုေတာ့ မမ်ားဘူး။ အဲဒီ ႏွစ္သန္းအတြက္ စက္႐ုံ (၁၀၀၀) လိုအပ္တယ္။ စက္႐ုံတစ္႐ုံမွာ အလုပ္သမား (၂၀၀၀) စီခန္႔ထားေပးရင္ ရၿပီ။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ႏွစ္သန္းေဖာ္ေဆာငေ္ပးလိုက္ရင္ ၿမိဳ႕သစ္မွာလူဦးေရ ၄ ၊ ၅ သန္းေလာက္ေနထိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု NYDC ၏ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးသိမ္းေဝက ေျပာသည္။

အလုပ္အကိုင္ႏွစ္သန္း

*****************

             အလုပ္အကိုင္ႏွစ္သန္းေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ယင္းလုပ္သားႏွစ္သန္းအတြက္ လစဥ္လစာေငြသီးသန္႔ကို အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခက်ပ္ တစ္သိန္းခြဲျဖင့္သာ တြက္လွၽင္ပင္ လစဥ္ က်ပ္သန္းေပါင္း သုံးသိန္းအထိ ရွိေနမည္ျဖစ္ကာ ယင္းေငြကို ျပန္ရွာႏိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္စက္႐ုံ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေရးသည္ အထူးစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာမည္လည္း ျဖစ္သည္။ ဦးသိမ္းေဝ၏အဆိုအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း Phase 1 အတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကို ပိုက္ဆံေခ်းငွား၍ ေဆာင္႐ြက္မည္မဟုတ္ဘဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူကိုသာ ဖိတ္ေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ပထမအဆင့္ကိုေျမဧက ၂ဝဝဝဝ အက်ယ္အဝန္းျဖင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ယင္းအဆင့္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ငါးခု၊ တံတားႏွစ္စင္း၊ ပင္မလမ္းမမ်ား၊ စက္မႈဇုန္၊ လွၽပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံႏွင့္ ေရဆိုး၊ ေရသန္႔စက္႐ုံမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမအဆင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Source: akonthi

Read 4563 times
Rate this item
(0 votes)