ကန္ေဒၚလာ၆၁ ဒသမ ၈၁၆ သန္းေခ်းယူရန္အတြက္ သေဘာတူညီေၾကာင္းအတည္ျပဳ

ကန္ေဒၚလာ၆၁ ဒသမ ၈၁၆ သန္းေခ်းယူရန္အတြက္ သေဘာတူညီေၾကာင္းအတည္ျပဳ google

          ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကိုးရီးယား-ျမန္မာ Industrial Complex (KMIC)စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေရ၊လမ္း၊မီး စသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မည့္

ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံEXIM Bank of Korea ထံမွ EDCF ေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာ၆၁ ဒသမ ၈၁၆ သန္းရယူရန္ အတြက္ စက္တင္ဘာ ၆ရက္က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူညီေၾကာင္း အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္သည္

          လွည္းကူး KMIC စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္ လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆုိင္ရာအား လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ေရသန္႕လုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီျဖင့္လည္းေကာင္းညိွႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

           ယခုေခ်းေငြရယူျခင္းသည္ၿပီးစီးေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေတာင္းခံျခင္းမဟုတ္ပဲ ယခုေခ်းေငြအတည္ျပဳေတာ့မွ လုပ္ငန္းေတြက စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။KMIC စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေသာအခါတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ႏွင့္ေရရွည္ခိုင္ခံ့ေကာင္းမြန္ဖို႕အတြက္ ကိုရီးယား EXIM Bank ၏ အကူအညီနွင့္ ႏုိင္ငံတကာနည္းပညာအႀကံေပးပညာရွင္မ်ား ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

              လိုအပ္ေသာ ဒီဇုိင္းတြက္ခ်က္ပံုစံထုတ္ျခင္း၊တင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္အရည္အေသြးဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္ျခင္းမ်ားကို ငွားရမ္းမည့္ နည္းပညာအႀကံေပးပညာရွင္မ်ားက ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။KMIC စီမံကိန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ေညာင္ႏွစ္ပင္သင္တန္းေက်ာင္း ေျမဧရိယာ၅၅၈ ဧကေပၚတြင္ Korea Land and Housing Corporation ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႕ အက်ိဳးတူအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

          Korea Land and Housing Corporation မွ စက္မႈဇုန္အတြင္းပိုင္းအတြက္လုိအပ္ေသာလမ္း၊ေရ၊မီး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္သည့္အတြက္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊စီမံကိန္းတြင္ စက္ရံု ၂ဝဝ ခန္႕မွ ႏွစ္စဥ္ အခြန္ ကန္ေဒၚလာ ၁ဝသန္းခန္႕ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၂၁ အထိႏုိင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တင္ဒါေခၚယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

          စက္မႈဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပါက ကိုရီးယားရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စက္ရံု ၂ဝဝ ခန္႕ကို ဖိတ္ေခၚႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၏ ေဒသ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္း၊အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ၅ဝဝဝဝ မွ ၁ဝဝဝဝဝ ကို ဖန္တီးေပးနုိင္ျခင္း၊ႏိုင္ငံျခားပို႕ကုန္မ်ား တိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္တင္ပို႕ႏုိင္ျခင္းစသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး မွေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Source:News Watch

Read 4043 times
Rate this item
(0 votes)