ျမန္မာႏုိင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာရန္ WebPageတစ္ခု Builkကုမၸဏီက မိတ္ဆက္

ျမန္မာႏုိင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာရန္ WebPageတစ္ခု Builkကုမၸဏီက မိတ္ဆက္

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား လြယ္ကူစြာ အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ WebPageတစ္ခုကုိ Builkကုမၸဏီက မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားျဖစ္သည့္ ဝင္ေငြထြက္ေငြမ်ား တြက္ခ်က္ျခင္း၊ပေရာဂ်က္တြင္ အျမတ္ရရွိမႈ၊ကုန္က်စရိတ္နွင့္ပေရာဂ်က္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္

 

ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လြယ္ကူစြာၾကည့္ရႈႏုိင္ျပီး ကုပၼဏီမ်ား အေနျဖင့္ အသုံးျပဳရလြယ္ကူသည့္ WebPageတစ္ခုျဖစ္သည္။

ယင္းWebPageတြင္ ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ Gmailအေကာင္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ကာ အေကာင့္တစ္ခုဖြင့္ရန္ လုိအပ္ျပီး ယခင္က လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္းထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏုိင္သည္။

Builk ကုမၸဏီက မိတ္ဆက္ခဲ့သည့္ ယင္းWebPageကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌သာမက ထုိင္းႏုိင္ငံေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါအသုံးျပဳလ်က္ရွိျပီး လက္ရွိသုံးစြဲသူ ၆ေသာင္းေက်ာ္ရွိေနျပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တုိ႕၏ လုပ္ငန္းမ်ား ျပီးစီးရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ Viberႏွင့္ Facebook Messengerတုိ႕မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး

 

Builk ကုမၸဏီက မိတ္ဆက္ခဲ့သည့္ WebPageကုိအသုံးျပဳပါက ပုိမုိျမန္ဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Builk ကုမၸဏီက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား နည္းပညာကုိပုိမုိအသုံးျပဳလာျပီး ကုမၸဏီ အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပုိမုိတုိးတက္လာေစရန္ရည္ရြယ္

 

တည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း CEO ျပည္ၿဖိဳးေအာင္ကေျပာသည္။

Myanmar Builder Guide

Read 1116 times Last modified on Saturday, 21 September 2019 15:13
Rate this item
(1 Vote)