အိမ္္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားေစ်းႏႈန္း

အိမ္္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားေစ်းႏႈန္း

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ စက္တင္ဘာလ ( ၉ ) ရက္တြင္ ေကာက္ယူထားေသာ ေစ်းနႈန္းမ်ားျဖစ္ျပီး ေျပာင္းလဲမႈအနည္းငယ္ရွိနိုင္ပါသည္။

 

အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားေစ်းႏႈန္း
အမ်ိဳးအမည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း
ဘိလပ္ေျမ(Alpha) တစ္အိတ္ ၆,၆၀၀
ဘိလပ္ေျမ(Crown) တစ္အိတ္ ၇,၀၀၀
ဘိလပ္ေျမ(ၾကံ႕နွစ္ေကာင္) တစ္အိတ္ ၆,၃၀၀
ဘိလပ္ေျမ(ဆင္ဗင္) တစ္အိတ္ ၆,၅၀၀
အုတ္(ကုန္းအုတ္-ပထမတန္းစား) တစ္လံုး ၁၀၀-၁၁၈
အုတ္(ကုန္းအုတ္-ဒုတိယတန္းစား) တစ္လံုး ၁၀၀
အုတ္(၈ေပါက္အုတ္)အထုိင္ေစ်း တစ္လံုး ၁၀၀
ေနျပည္ေတာ္စက္အုတ္(၁၀)ေပါက္ တစ္လံုး ၇၅-၈၅
သဲ(အၾကမ္း) တစ္က်င္း ၁၅,၀၀၀
သဲ(အနု) တစ္က်င္း ၁၂၀၀၀
ေက်ာက္ တစ္က်င္း ၄၈,၀၀၀
ကာလာစတီးအမုိးျပား 4angle(0.3mm)အပါး တစ္ေပ ၆၅၀-၅၀၀
ကာလာစတီးအမိုးျပား 4angle(0.312mm) တစ္ေပ ၅၅၀
ကာလာစတီးအမိုးျပား 4angle(0.36mm) တစ္ေပ ၈၀၀
ကာလာစတီးအမိုးၿပား 4angle(0.346mm) တစ္ေပ ၉၀၀
ကာလာစတီးအမိုးျပား 4angle(0.42mm) တစ္ေပ ၉၀၀
Two Stars(အနီေရာင္) တစ္ေပ ၃၅၀-၃၆၀
ထုံး(၈ ပိႆာအိတ္) တစ္အိတ္ ၁၄၀၀-၁၆၀၀
အိမ္ရုိက္သံ(2"-4") တစ္ပိႆာ ၁၅၀၀-၁၇၀၀
အိမ္ရိုက္သံ(1"1/2") တစ္ပိႆာ ၁၇၀၀-၁၈၀၀
အိမ္ရုိက္သံ(1") တစ္ပိႆာ ၁၇၀၀-၁၈၀၀

Source: 7DAYNEWS

 

Myanmar Builders Guide

Read 718 times
Rate this item
(0 votes)