ရတနာပံု Premium Apartment(၂)

ရတနာပံု Premium Apartment(၂) Google

ပေရာဂ်က္တည္ေနရာ

* အမွတ္ (၁၇၂) ၊ ၿမိဳ႕သစ္ (က)၊ က/၃ လမ္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

အေဆာက္အအံုအမ်ိဳးအစား

* Apartment

Developer

Yone Min Development

Designer

Yone Min Development

အထပ္အျမင့္ႏွင့္ အခန္းအေရအတြက္

* ၈ ထပ္ခြဲ ၊ တစ္လႊာ ၂ ခန္း

အခန္းအက်ယ္အ၀န္း

* ၁၇ ေပ x ၅၄ ေပ

Facilities

Pile Foundation ၊ Backup Generator,(24)Hour Security Service, Security Team,Security Officer, ၈ ေယာက္စီး ဓာတ္ေလွခါး

*ေစ်းႏႈန္း

* Ground Floor - ၁,၀၀၀ သိန္း
1st Floor - ၉၀၀ သိန္း
2nd Floor to 4th Floor - ၈၀၀ သိန္း
5th Floor to 7th Floor - ၇၀၀ သိန္း


ေငြေပးေခ်မႈစနစ္

* က်ပ္သိန္း ၂၀၀/၃၀၀ Cash Down

* က်န္ေငြကို ကုမၸဏီႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ လ ၃၀ အရစ္က်

ပေရာဂ်က္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ၾကည့္နိင္ပါသည္။

Read 1512 times Last modified on Tuesday, 18 December 2018 11:03
Rate this item
(0 votes)