ေရႊေရာင္လင္း Service Apartment

ေရႊေရာင္လင္း Service Apartment Google

ပေရာဂ်က္တည္ေနရာ

* အမွတ္(၅၅/၅၇) ၊ ဓမၼိက၀တီလမ္း ၊ သံတံတားရပ္ကြက္ ၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

ပေရာဂ်က္စတင္မည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းေျချပီးစီးမည့္အခ်ိန္

* ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာစ ၂၀၂၀ ႏွစ္စတြင္ အခန္းအပ္နိင္မည္ဟုခန္႔မွန္း

ပေရာဂ်က္ျပီးစီးမႈအေျခအေန

* စည္ပင္ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္ေန

Developer

Yone Min Development

Designer

Yone Mine Development

အထပ္အျမင့္ႏွင့္ အခန္းအေရအတြက္

* ၈ ထပ္ခြဲ၊ ၁ လႊာ ၂ ခန္း

အခန္းအက်ယ္အ၀န္း

* စတုရန္း ေပ ၇၆၃ ေပ ၀န္းက်င္မွ ၅၁၆ ေပ၀န္းက်င္ (အထပ္အျမင့္ႏွင့္ Unit A or B ေပၚတြင္မူတည္ )

Facility

* ၈ ေယာက္စီးဓာတ္ေလွခါးတစ္စင္း ,Secutiry Door Lock System, CCTV Monitoring System, Pile Foundation ၊ ကိုရီးယားပါေကးအခင္း ၊ Backup Generator,(24)Hour Security Service, Security Team,Security Officer

ေစ်းႏႈန္း

* က်ပ္သိန္း ၆၀၀ မွ ၈၀၀ ထိရွိ ( အထပ္အျမင့္ႏွင့္ Unit A or B ေပၚတြင္မူတည္ )

ေငြေပးေခ်မႈစနစ္

* က်ပ္သိန္း ၂၀၀ Cash Down

* က်န္ရွိေငြကို လ ၃၀ သို႔မဟုတ္ လ ၅၀ အရစ္က်

* ၅၀% ေပးသြင္းပါက ၂၀%discount

ပေရာဂ်က္ဧ။္တည္ေနရာကို ဤေနရာတြင္ၾကည့္နိင္ပါသည္။

ပေရာဂ်က္ဧ။္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ၾကည့္နိင္ပါသည္။

Source : Yone Min Development

Read 1664 times
Rate this item
(0 votes)