ေအာင္သိဒၶိ Apartment

ေအာင္သိဒၶိ Apartment Google

ပေရာဂ်က္တည္ေနရာ

* အမွတ္ ၉၆၄ ၊ သီလလမ္း ၊ (၄) ရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

ပေရာဂ်က္စတင္မည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းေျချပီးစီးမည့္အခ်ိန္

* ၂၀၁၉ ႏွစ္ဆန္းတြင္စ ၂၀၂၀ တြင္အခန္းအပ္

ပေရာဂ်က္ျပီးစီးမႈအေျခအေန

* ပံုစံငယ္တင္

Developer

Yone Min Development

Designer

Yone Mine Development

အထပ္အျမင့္ႏွင့္ အခန္းအေရအတြက္

* ၈ ထပ္ ၁ လႊာ ၂ ခန္း

အခန္းအက်ယ္အ၀န္း

* ၁၇ ေပ x ၅၄ ေပ အျမင့္ ၉ ေပ

Facility

* Pile Foundation ၊ Backup Generator,(24)Hour Security Service, Security Team,Security Officer, ၈ ေယာက္စီး ဓာတ္ေလွခါးဒ

ေစ်းႏႈန္း

* က်ပ္သိန္း ၄၅၀

ေငြေပးေခ်မႈစနစ္

* က်ပ္သိန္း ၁၅၀ Cash Down

* က်န္ရွိေငြကို လ ၃၀ သို႔မဟုတ္ လ ၅၀ အရစ္က်(အတိုးမဲ့)

* လ ၇၀ အရစ္က် ( ၂% အတိုး)

* လ ၁၀၀ အရစ္က ( ၅% အတိုး)

ပေရာဂ်က္ဧ။္တည္ေနရာကို ဤေနရာတြင္ၾကည့္နိင္ပါသည္။

ပေရာဂ်က္ဧ။္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ၾကည့္နိင္ပါသည္။

Source : Yone Min Development

Read 1487 times Last modified on Tuesday, 11 September 2018 11:27
Rate this item
(1 Vote)