တန္ဖိုးနည္းေခါက္အိမ္မ်ား

Friday, 30 December 2016 12:57

တရုတ္ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းၿပီး အသင့္ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ေသာ တန္ဖိုးနည္းေခါက္အိမ္မ်ား ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕ငါးၿမိဳ႕တြင္တန္ဖိုးနည္းအိ္မ္ရာမ်ားမွအခန္းေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ေဖာ္ထုတ္ေပးမည္

Tuesday, 25 April 2017 13:42

ျမိဳ႕ငါးၿမိဳ႕တြင္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားမွစုစုေပါင္းအခန္းအေရအတြက္၁၀၀၀ေက်ာ္ကို ၂၀၁၇ အတြင္းအၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွသတင္းရရွိေၾကာင္းသိရသည္။

The Illustra at Phosein Codominium

Wednesday, 01 February 2017 13:12

ထုိစီမံကိန္းကို တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဖိုးစိန္လမ္းေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

2017-2018 Myanmar Builders Guide Advertising

Wednesday, 11 January 2017 13:43

၂၀၁၇-၂၀၁၈ အတြက္ Myanmar Builders Guide မွ ေၾကာ္ျငာမ်ား စတင္ လက္ခံေနပါၿပီ။

အိမ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းေရးဆြဲထား

Friday, 06 January 2017 12:33

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္ရာက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းေရးဆြဲထားရာ စုစုေပါင္းအိမ္ရာ ၁ ဒသမ ၈ သိန္းအထိအေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေျခာက္ၿမိဳ႕တြင္ဟုိတယ္၁၁ လုံးတည္ေဆာက္မည္

Thursday, 05 January 2017 15:54

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိၿမိဳ႕ေျခာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဟုိတယ္ ၁၁ လုံးအားလာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မတ္လေနာက္ဆုံးထား၍ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ နည္းပညာသိပၸံသုေတသနအေဆာက္အအုံ

Tuesday, 03 January 2017 11:41

ကမၻာ႔အဆင့္မွီနည္းပညာဆုိင္ရာသုေတသနေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ National Institute of Metrology Myanmar အမ်ိဳးသားတိက်စြာတုိင္းတာျခင္း နည္းပညာ သိပၸံအေဆာက္အအုံကို ေျခာက္လအတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း ဆိပ္ခံတံတားစီမံကိန္းအတြက္ ဒီဇုိင္းႏွင့္ အၾကံေပးကုမၸဏီေရြးခ်ယ္မည္

Monday, 02 January 2017 07:44

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတြင္ မီတာ ၆၀၀ အရွည္ရွိ ဆိပ္ခံတံတားစီမံကိန္းအတြက္ ဒီဇုိင္းႏွင့္ အၾကံေပးကုမၸဏီကုိ လာမည့္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ေရြးခ်ယ္ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ စတင္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Page 1 of 22
Myanmar Builders Guide

Subscribe to our mailing list to get the updates to your email inbox.

Please wait