Kantharyar Centre

Kantharyar Centre

Kantharyar Centre စီမံကိန္းသည္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္သာယာလမ္း ႏွင့္ ဦးေအာင္ျမတ္လမ္း ေထာင့္ (သိမ္ျဖဴယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းေက်ာင္းေနရာ)တြင္ တည္ရွိၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္အစည္းကားဆုံးျဖစ္ေသာ မဂၤလာ market နားတြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ

ထိုစီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔က Asia Myanmar Consortium Development ကုမၼဏီႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ တိို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း၍ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ MIC ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး တည္ေဆာက္ ေနေၾကာင္းသိရသည္။

အိမ္ယာ အေဆာက္အဦးေလးခု ၊ အထပ္ေပါင္း ၂၅ ထပ္စီပါ၀င္ၿပီး ကားပါကင္ေနရာ ၇၅၂ ေနရာပါ၀င္ေဆာက္လုပ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ အေဆာက္အဦး၏ စုစုေပါင္းၾကမ္းခင္းဧရိယာမွာ စတုရန္းေပ ၁,၅၃၉,၄၅၇ (စတုရန္းမီတာ ၁၄၂,၉၉၀) ရွိပါသည္။

ယင္းစီမံကိန္း သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀ သန္းကုန္က်ေသာ mixed-used development စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီးေျမ ဧက ၃.၅၂  က်ယ္၀န္းေၾကာင္းသိရပါသည္။

ထုိစီမံကိန္းကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Asia Myanmar Shining Star Investment ကုမၼဏီက အဓိကပါ၀င္ၿပီး Asia Myanmar Consortium Development ႏွင့္ Hong Kong Shining Star ကုမၼဏီတို႔မွ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ထားေၾကာင္းသိရသည္။

အေဆာက္အဦးေလးခုထဲမွ လူေနအိမ္တာ၀ါကို Asia Myanmar Consortium Development ကုမၼဏီမွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ေၾကာင္းသိရသည္။  က်န္ရွိ္ေနေသာအေဆာက္အဦး သုံးခုကို Asia Myanmar Shining Star Investment မွ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

Asia Myanmar Shining Star Investment ကုမၼဏီမွ Five Star Hotel ႏွင့္ Service Apartment အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသိုျပန္လည္အပ္ႏွံ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ေနာက္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ မွ ယင္းကုမၼဏီသို႔ ျပန္လည္ဌားရမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

ဟုိတယ္ႏွင့္ service apartment အေဆာက္အဦးကို five star အဆင့္မွီဟိုတယ္၀န္ေဆာင္မွႈအျဖစ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ Wyndham Hotel Group မွစီမံခန္႔ခြဲမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေရးစာခ်ဳပ္မွာ ၁၅ ႏွစ္ၿကာမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွစ္စပိုင္းက ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။

အေဆာက္အဦးႏွင့္ဒီဇိုင္း

စီမံကိန္းတြင္ အထပ္ေပါင္း ၂၅ထပ္၊ အခန္းေပါင္း ၁၃၂ ခန္း ႏွင့္ ဓာတ္ေလွခါး ၃ စင္းပါ၀င္ေသာ လူေနအိမ္တာ၀ါ၊ အထပ္ေပါင္း ၁၉ထပ္ရွိၿပီး ဓာတ္ေလွခါး ၆ စင္းပါ၀င္ေသာ ရုံးခန္းတာ၀ါ၊ ဓာတ္ေလွခါး ၄ စင္းပါ၀င္ၿပီး အထပ္ေပါင္း ၁၉ထပ္ ပါ၀င္ေသာ Five star Hotel  ႏွင့္ စတုရန္းေပ ၂၁၈,၀၁၂ က်ယ္၀န္းၿပီး အခန္းေပါင္း  ၁၇၁ ခန္း၊ အထပ္ေပါင္း၁၉ ထပ္  ႏွင့္ ဓာတ္ေလွခါး ေျခာက္စင္း ပါ၀င္ေသာ Service Apartment တို႔ ထည္႔သြင္းေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အေဆာက္အဦး၏ ဗိသုကာ ကို စင္ကာပူမွ AGA Architect မွဆြဲေပးထားပါသည္။

ထုိစီမံကိန္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား အင္ဂ်င္နီယာ ၂၀၊ ျပည္တြင္းမွအင္ဂ်င္နီယာ ၃၀ ႏွင့္ လုပ္သားအင္အား၃၀၀ ေက်ာ္တုိ႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ ေနေၾကာင္းသိရသည္။

Residence and Office

ယခုအခ်ိန္တြင္ ထုိစီမံကိန္း၏ ပထမဆုံးအပိုင္း ျဖစ္ေသာ လူေနအိမ္တာ၀ါအား  အၾကမ္းအေနၿဖင့္ ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ လူေနအိမ္တာ၀ါသည္ စုစုေပါင္းၾကမ္းခင္းဧရိယာ  ၃၂၀,၀၀၀ စတုရန္းေပ ရွိသည္။ လာမည့္ေျခာက္လအတြင္း အၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လူေနတာ၀ါတြင္အခန္းအက်ယ္အ၀န္းမွာ ၁၄၈၅ စတုရန္းေပ မွ ၁၆၀၀ စတုရန္းေပ အထိရွိသည္။ Pricing အေနျဖင့္ ၁ စတုရန္းေပကို သုံးသိန္းခြဲရွိသည္ ဟုဆိုသည္။ ေငြေပးေခ်ရာတြင္ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းလက္ငင္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္လကို၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ေနာက္ဆုံး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းးကို အခန္းအပ္လွ်င္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ထုိစီမံကိန္း၏ ဒုတိယအပိုင္း ျဖစ္ေသာ ရုံးခန္းတာ၀ါ ၏ ၄၀ ရာခိုင္းႏွဳန္း (အထပ္ေပါင္း ကိုးထပ္) အထိ ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လူေနအိမ္တာ၀ါသည္ စုစုေပါင္းၾကမ္းခင္းဧရိယာ  ၄၀၀,၀၀၀ စတုရန္းေပ ရွိသည္။  ေနာက္လာမည့္ ေလးလအတြင္း အျပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရုံးခန္းတာ၀ါကို ၁ စတုရန္းေပလွ်င္ ေဒၚလာ ၃၆၆ ျဖင့္ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ကာ တစ္တိုက္လုံးေရာင္းမည္ ဟုဆိုသည္။

ထုိအေဆာက္အဦး၏ ေျမေအာက္ႏွစ္လႊာႏွင့္ အေပၚထပ္တစ္လႊာတြင္ ကားပါကင္မ်ား၊ ေရသိုေလွာင္ကန္မ်ား၊ ထရန္စေဖာ္မာအခန္းမ်ား ၊မီးသတ္ေရသိုေလွာင္ကန္မ်ားႏွင့္ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ခန္းမ်ားထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိအေဆာက္အဦးမ်ားမွ ေရႊတိဂုံဘုရားကိုဖူးေျမာ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ကန္ရိပ္သာအလွအပကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

Hotel, Serviced Apartment and Retail

ဟိုတယ္ႏွင့္service department ၏ေအာက္တြင္ shopping center တခုပါ၀င္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ယင္းစီမံကိန္းတာ၀ါမ်ားသည္ သုံးလႊာမွ အေပၚထပ္ထိ တစ္ခုခ်င္းခြဲထြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ shopping center သည္ စုစုေပါင္းၾကမ္းခင္းဧရိယာ ၁၀၀,၀၀၀ စတုရန္းေပ ရွိသည္။

ထုိစီမံကိန္း၏ တတိယအဆင့္ ျဖစ္ေသာ Five Star Hotel ၏ ပထမဦးဆုံး ျမန္မာႏို္င္ငံအေနျဖင့္ steel structure ျဖင့္ တည္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အဦး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ Hotel သည္ စုစုေပါင္းၾကမ္းခင္းဧရိယာ ၄၅၀,၀၀၀ စတုရန္းေပ ရွိသည္။ Serviced apartment သည္ စုစုေပါင္းၾကမ္းခင္းဧရိယာ ၂၈၀,၀၀၀ စတုရန္းေပ ရွိသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ အေဆာက္အဦး၏ ေဖာင္းေဒးရွင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ အေဆာက္အဦးထဲတြင္ ေျမညီထပ္မွ သံုးထပ္အထိကို shopping mall, စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ အားကစားခန္းမမ်ားထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ သံုးထပ္မွ အေပၚ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ထပ္အထိ အခန္းေပါင္း ၂၅၈ ခန္း ကို ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

အေရးေပၚမီးသတ္အတြက္ ဓာတ္ေလွခါးမ်ားပါထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

အခန္းPricing ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ

အခန္း pricing မွာ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ က်ပ္ ႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရ်ိမည္ျဖစ္ၿပီး ဧရာ၀တီဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ၁၀ ႏွစ္အရစ္က်ေပးေခ်ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရုံးခန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူသူ(သို႕)ငွားရမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ Management Fee သုံးႏွစ္စာကို အခမဲ႔ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

This is an original writing of Myanmar Builders Guide based on information sourced from Kyay Mone, Kantharyar Centre office and sales materials,kumudra journal.

Read 4318 times Last modified on Wednesday, 14 December 2016 11:42
Rate this item
(0 votes)