Khayae Residence

Khayae Residence

Khayae Residence မႏၱေလးၿမိဳ႕ သိပၸံလမ္းႏွင့္ ခေရလမ္းေထာင့္ ခ်မ္းေျမသာစည္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ Pacific Asia Hi-Tech မွ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိသည့္ Khayae Residence ျဖစ္ပါသည္။

ထိုစီမံကိန္းကို မႏၱေလးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Asia Bright Land ကုမၸဏီမွ developer အျဖစ္ ဦးစီးတည္ေဆာက္ေနသည့္ လူေနကြန္ဒို စီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္ေျမေပၚတြင္တည္ေဆာက္ၿပီး ေျမႀကီးအက်ယ္မွာ ၀.၂၃ ဧက ျဖစ္ပါသည္။

ဤကြန္ဒိုစီမံကိန္းမွာ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ပါေလ့ပါထမရွိေသာ ေရကူးကန္ႏွင့္ အားကစားခန္းမတို႔ကိုပါ ထည့္သြင္း ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

Asia Bright Land ကုမၸဏီသည္  Pacific Asia High Tech Group ေအာက္မွ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အေဆာက္အဦးႏွင့္ဒီဇိုင္း

အေဆာက္အဦးဒီဇိုင္းကို စကၤာပူမွ ဗိသုကာဗပညာရွင္မ်ား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲထားၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးကို မႏၱေလးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Asia Speed Construction မွ တာ၀န္ယူ ေဆာက္လုပ္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

ဗိသုကာဒီဇိုင္းကို Singapore SCP Consultants မွ ေရးဆြဲေပးၿပီး M&E ဒီဇိုင္းကို  CPL Engineering Services ႏွင့္ Global Hi-Tech က ေရးဆြဲေပးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။ ငလ်င္ဒဏ္ Richter Scale ၇.၅ အထိခံႏိုင္ရည္ ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

Company Country of Origin

Role

 

Asia Bright Land Development Myanmar Developer, land owner
Asia Speed Construction Myanmar Construction
Singapore SCP Consultant Singapore Architect
CPL Engineering Services Singapore M&E
Global Hi-Tech Myanmar M&E
Visible Project Myanmar Marketing brochure

 

ထိုလူေနကြန္ဒိုမွာ ၁၂ ထပ္ျမင့္ၿပီး pent house ၂ ခန္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္းလူေနတိုက္ခန္း ၄၃ ခန္းရွိပါသည္။ အခန္းအက်ယ္အ၀န္းမွာ ၁,၁၅၈ စတုရန္းေပမွ ၃,၉၀၀ စတုရန္းေပ အထိရွိၿပီး ေစ်းႏႈန္းကို တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ၁၃၅,၀၀၀ က်ပ္ မွ ၁၇၀,၀၀၀ က်ပ္ အထိ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ေျမေအာက္ ေျမညီႏွင့္ ပထမထပ္တြင္ ကားပါကင္ပါ၀င္ပါသည္။  အေဆာင္အေယာင္မ်ားအေနျဖင့္ အေပၚဆံုး အားကစားခန္းမ၊ ဧည့္ခန္းမက်ယ္ႏွင့္ ထပ္တြင္ ေရကူးကန္ပါ၀င္ပါသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ၄ ထပ္အထိ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ အၿပီးအစီးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ၿပီးမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။

Pricing and Sales Model

အရစ္က် ေငြေပးေခ်မႈ ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါသည္။ တစ္ခုမွာ AYA Bank ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ လည္းေကာင္း၊ developer ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။

AYA Bank ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါက hire purchase ျဖင့္ ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ၃၀% ကို လက္ငင္းေပးေခ်ကာ က်န္သည့္ ၇၀% ကို လ ၆၀ အရစ္က် ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီထံမွ တိုက္ရိုက္၀ယ္ယူပါက ၁၈ လ အရစ္က် ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အကုန္လံုး လက္ငင္းေငြေပးေခ်ပါက ၁၀% ႏွင့္ ၁၅% ေလ်ာ့ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Source: Pacific Asia Hi-Tech

Read 5776 times Last modified on Tuesday, 28 June 2016 10:35
Rate this item
(0 votes)