Junction City

Junction City

Junction City စီမံကိန္းမွာ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းေပၚရွိ ေလဟာျပင္ market ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္္သည့္ ဘက္စံုသံုး (mixed-use) စီမံကိန္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို စီမံကိန္းတည္ေနရာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းေထာင့္၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမ ၆.၅ ဧက ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ခံသမိုင္း တင္ဒါေၾကးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

အခုျပန္လည္တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းကို ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး Junction City ဟု အမည္ရပါသည္။

ယခင္က ထိုေနရာမွာ ေလဟာျပင္ေစ်းသစ္ရွိၿပီး အစိုးရအသစ္တက္လာခ်ိန္တြင္ ထိုေနရာကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ပါသည္။

တင္ဒါကို ျမန္မာကုမၸဏီျဖစ္သည့္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး စည္ပင္သာယာႏွင့္္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့ပါသည္။

အက်ဳိးတူပူးေပါင္းရာတြင္ စည္ပင္သာယာက ၅၁.၆%၊ ေရႊေတာင္မွ ၄၈.၄ % ပိုင္ဆိုင္သည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းကို စည္ပင္က ေျမငွား၍ BOT  ႏွစ္ ၇၀ စနစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေရႊေတာင္က စည္ပင္သာယာကို ေျမပရီမီယံေၾကးအေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ ၁၂ ဘီလီယံေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ရာမွာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၅.၈ ဘီလီယံေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

Junction City တြင္ ၂၃ ထပ္ျမင့္ ဟိုတယ္တာ၀ါ၊ ၂၃ ထပ္ျမင့္ ႐ံုးခန္းတာ၀န္တစ္လံုး၊ ေျမညီမွ ၅ ထပ္ အထိ shopping center ႏွင့္ ၂၈ ထပ္ျမင့္ service apartment tower ၂ လံုး ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းကို ႏွစ္ဆင့္ခြဲေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္တြင္ ဟိုတယ္၊ ႐ံုးခန္း၊ shopping center တို႔ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္သည့္ service apartment ကို ၂၀၁၈ တြင္စတင္ေဆာက္လုပ္ႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ဟု သိရသည္။

ယင္း ဒုတိယအဆင့္ကို ေဆာက္လုပ္ရန္ စင္ကာပူႏိုင္ငံအိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းမွ  Keppel Land ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီတုိ႔ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ရန္သေဘာတူညီခဲ႔သည္။

ထုိဒုတိယအဆင့္စီမံကိန္းအတြက္စုစုေပါင္းရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈.၆ သန္းက်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး Keppel Land မွ ၄၀ ရာခိုိင္ႏႈန္းကုိ ထည့္၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုစီမံကိန္းတြင္ ေရႊေတာင္တြင္မကဘဲ အျခား ႏိုင္ငံျခားပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားလည္း ပါ၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားပါသည္။ ထိုသို႔ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးအား ၿခံဳ၍ ျမွဳပ္ႏွံျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ တာ၀ါတစ္ခုျခင္းစီကို ျမွဳပ္ႏွံျခင္းျဖစ္သည္။

Junction City စီမံကိန္းတြင္ ၁၁၇ ကီလို၀ပ္ရွိေသာ solar photovoltaic (PV) စနစ္တပ္ဆင္ရန္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီႏွင့္ Sunlabob Renewable Energy ကုမၸဏီတို႔ သေဘာတူညီလုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိစီမံကိန္း၏ အေပၚဆုံးထပ္ေခါင္းမိုးတြင္ solar ျပား ၄၅၀ ျဖင့္တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၁၄၀,၀၀၀ kWh ထုတ္လႊတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ solar စနစ္ကို၂၅ ႏွစ္ထက္ပိုအသုံးျပဳၿခင္းအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈ ႏွင့္ အေရးေပၚအေၿခအေနဒီဇယ္သုုံးစြဲျခင္းတုိ႔ကိုေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ထုိစီမံကိန္း၏ကုန္က်စရိတ္ကိုပါ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ ကားအစီးအေရ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ရပ္နားႏိုင္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အႀကီးဆုံးကားပါကင္ တစ္ခုျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဟိုတယ္တာ၀ါ (Pan Pacific Yangon)

ထို ဟိုတယ္တာ၀ါသည္ ၂၅ ထပ္ျမင့္ၿပီး အခန္း ၃၄၈ ခန္းပါ၀င္ကာ Pan Pacific တံဆိပ္ ျဖင့္ 5 star ဟိုတယ္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ထုိဟိုတယ္ကို ေရႊေတာင္ႏွင့္ Pan Pacific Hospitality (PPH) တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု PPH၏ မိခင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ စကၤာပူ UOL Group က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တရား၀င္ ေရႊေတာင္ႏွင့္ PPH တုိ႔ တရား၀င္ ပူးေပါင္းစာခ်ဳပ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ပူးေပါင္းျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခု ကို မတည္ေငြ ေဒၚလာ ၃၇.၅ သန္းျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

ထုိကုမၸဏီကို City Square Hotel ဟုေခၚၿပီး PPH မွ ၂၀% ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ေရႊေတာင္မွ ၈၀% ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ ထို ၂၀% ႏွင့္အလိုက္ PPH က City Square Hotel ကုမၸဏီအတြက္ ေဒၚလာ ၇.၅ သန္း ေပးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ထိုဟုိတယ္တာ၀ါကို ေရႊေတာင္မွ ၂၉%၊ City Square Hotel မွ ၅၁% ႏွင့္ PPH မွ ၂၀% ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု သိရပါသည္။

ဤဟိုတယ္သည္ စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ေၾကျငာထားပါသည္။

Office Tower

ထို Office Tower မွာ ၂၃ ထပ္အျမင့္ရွိၿပီး ရံုးခန္းေနရာစုစုေပါင္း စတုရန္းမီတာ ၃၃၄၀၀ ရွိသည္ဟု ေၾကျငာထားပါသည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံမွ Sedona Hotel ပိုင္ရွင္ Keppel Land ႏွင့္ ေရႊေတာင္တုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုတာ၀ါ၏ ရွယ္ယာ ၄၀% ကို Keppel Land က ၂၀၁၄ တြင္ ေရႊေတာင္မွ ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။

ထိုးရံုးခန္းတာ၀ါသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ ေဒၚလာ သန္း ၁၁၈.၅ ခန္႔ ရွိသည္ဟု ခန္းမွန္း ထားၿပီး Keppel Land မွ ၄၀% ေရႊေတာင္မွ ၅၅% ႏွင့္ City Square မွ ၅% ပို္င္ဆိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

စီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္အတြက္ Keppel Land မွ ေဒၚလာသန္း ၄၇.၄ သန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ၿပီး ထို ရံုးခန္းတာ၀ါၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႔ခြဲမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ထပ္တြင္ ရံုးခန္းေနရာ စတုရန္းမီတာ ၁၇၀၀ မွ ၂၀၀၀ အထိိ ရွိ၍ မ်က္ႏွာၾကက္အျမင့္မွာ ၂.၈ မီတာ ရွိပါသည္။ အေပၚဆံုးထပ္တြင္ roof garden တစ္ခုပါရွိၿပီး မ်က္ႏွာၾကက္အျမင့္မွာ ၅.၅ မီတာအျမင့္ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေျမညီထပ္မွ ၃ ထပ္အထိ shopping centre ျဖစ္သည့္အတြက္ ရံုးခန္းလႊာမွာ အထပ္ ၂၀ သာ ပါရွိၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖေရးစင္တာလည္းပါရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႐ံုးခန္းတာ၀ါတြင္ ဓာတ္ေလွကား ၁၁ စင္း တပ္ဆင္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး လူစီး ၈ စင္း၊ အေရးေပၚ ၁ စင္းႏွင့္ ကားတင္ ၂ စင္းတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။

နံရံမ်ားကို unitized aluminium ႏွင့္ double-glazed အပူရွိန္စုပ္ မွန္မ်ား တပ္ဆင္ထားမည္ဟု သိရပါသည္။

Junction City Shopping Centre

Shopping Centre သည္ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏ ေျမညီထပ္မွ ၄ ထပ္အထိပါရွိၿပီး  ေရႊေတာင္ကပင္ Junction တံဆိပ္ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမည္ျဖစ္သည္။

ေျမညီထပ္မွ ၂ ထပ္အထိ ဖက္ရွင္ဆိုင္၊ ေရႊဆိုင္၊ ေကာ္ဖီဆိုင္၊ အလွျပင္ဆိုင္တို႔အား ဦးစားေပး ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၄ ထပ္တြင္မူ စူပါမားကက္၊ အီလက္ထေရာနစ္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုင္ရာ အခန္းမ်ားကို အမ်ားဆံုး ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၅ ထပ္တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး IMAX ရုပ္ရွင္ရံု ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး အျခား ေကာ္ဖီဆိုင္္မ်ားလည္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။ IMAX ရုပ္ရွင္ရံုမ်ားမွာ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးဆံုး ရုပ္ရွင္ screen မ်ားျဖစ္ၿပီး တိုက္ ၇ ထပ္စာေလာက္ျမင့္ပါသည္။

Company Country of Origin

Role

Shwe Taung Junction City Myanmar Master developer
Keppel Land Singapore Stakeholder
Pan Pacific Hospitality Singapore Stakeholder and hotel management
Shwe Taung Construction Myanmar Main Contractor
Green River Construction and Engineering Myanmar Contractor
DP Architects Singapore Architect
Audax Visuals Singapore Computer rendering visuals
EPCM Myanmar Myanmar  
Peri Asia Singapore Formwork and lifting
Hexagon Myanmar Construction Myanmar Survey
Nylect Engineering Singapore Supplier and fitting
ABB   Gas-insulated switchgear (GIS)
Read 8006 times Last modified on Friday, 09 September 2016 15:08
Rate this item
(7 votes)