Min Residences

Min Residences

Min Residences သည္ လူေနအသားေပး စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး မင္းဓမၼလမ္း မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမဧက ၃.၂ ဧကေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈ

ထိုစီမံကိန္းကို စကၤာပူမွ Oxley Holdings က developer အျဖစ္ ႏွင့္ ျမန္မာျပည္မွ Mottoma Holding က ေျမပိုင္ရွင္အျဖစ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုေျမေနရာကို ေဒၚလာ ၅၈.၉ သန္း တန္ဖိုးျဖတ္၍ ေျမေပၚတြင္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ခြင့္ရဖို႔ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ကုမၸဏီ ၂ ခု  သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ စကၤာပူဘက္မွ ေဆာက္လုပ္ေၾကး ကုမၸဏီငွားရမ္းေၾကး ပစၥည္းငွားရမ္းသည့္ စသည့္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားကိုလည္း က်ခံရမွာျဖစ္ပါသည္။

ထိုစီမံကိန္းကို ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ တရုတ္မွ Sino Great Wall ကုမၸဏီကို ငွားရမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀ တန္ ေဆာက္လုပ္ေရးစာခ်ဳပ္ကို Sino Great Wall အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

တိုက္ခန္းေရာင္းရေငြမွာ ရလာသည့္ အက်ဳိးအျမတ္ကို  ေျမအသံုးျပဳခ ေဒၚလာ ၅၈.၉ သန္း ႏႈတ္ၿပီးေသာအခါတြင္ ေျမရွင္ ႏွင့္ developer ကုမၸဏီ ၂ ခုၾကား တစ္၀က္တစ္၀က္ ခြဲယူမည္ဟု သိရ႔ပါသည္။

အေဆာက္အဦးႏွင့္ ဒီဇိုင္း

စုစုေပါင္း ၾကမ္းခင္းဧရိယာစတုရန္းမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ ရွိသည့္ ဤစီမံကိန္းတြင္ ၂၃ ထပ္ျမင့္ တာ၀ါ ၃ ခုပါရွိၿပီး ေအာက္အလႊာမ်ားတြင္ ရံုးခန္းေနရာႏွင့္ ဆိုင္ခန္းေနရာမ်ား ပါရွိပါသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ ၃ ႏွစ္ၾကာမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္အလႊာ ၃ ထပ္တြင္ ရံုးခန္း၊ ဆိုင္ခန္းမ်ား ပါရွိၿပီး ေလးလႊာမွစ၍ အေပၚဆံုးထပ္မွာ လူေနတိုက္ခန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေလးလႊာတြင္ လူေနခန္းမ်ားအျပင္ ကြန္ဒိုအေဆာင္အေယာင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေရကူးကန္မ်ား၊ အားကစားခန္းမမ်ား၊ ကစားကြင္းႏွင့္ ပန္းၿခံတို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

လူေနတိုက္ခန္း စုစုေပါင္း ၆၁၄ ခန္းပါရွိၿပီး အခန္းအက်ယ္အ၀န္းမွာ ၆၀၀ စတုရန္းေပမွ ၁၄၀၀ စတုရန္းေပအထိ အစားစားရွိသည္ဟု သိရသည္။

ထိုအေဆာက္အဦး၏ ဗိသုကာဒီဇိုင္းကို စကၤာပူမွ a+p group မွ ေရးဆြဲေပးထားၿပီး အခန္းတြင္းအျပင္အဆင္ ဒီဇိုင္းကို စကၤာပူမွ Ciseern မွ ျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။

Company Country of Origin

Role

Oxley Myanmar Singapore Developer
Mottama Holdings Myanmar Land owner/stake holder
Sino Great Wall China Main contractor
a+p group Singapore Architect
Ciseern Myanmar Interior decoration
Audax Visuals Singapore Rendering visuals and 3d model
Gold Horizon Engineering & Services Myanmar Supply, installation, testing for electrical distribution

ထုိ႔အျပင္ Cissern မွ ပင္ ထိုစီမံကိန္းလူေနတိုက္ခန္းမ်ား၏ show flat အျပင္အဆင္မ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။

3D render ဒီဇိုင္းႏွင့္ ပံုတူ model အား စကၤာပူမွ Audax Visuals က ျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး show flat ထဲတြင္ ျပသထားပါသည္။

Pricing and sales model

အေရာင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု Oxley ၏ SGX သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။

Pricing အတိအက်ထြက္ရွိထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးပဲ ေစ်းကြက္အရ ခ်ိန္ကိုက္ကာ အလယ္အလတ္ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္မည္ဟု သိရသည္။  အရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ ပါမည္ဟုလည္း ဆုိသည္။

Read 16418 times Last modified on Monday, 13 June 2016 21:55
Rate this item
(0 votes)