RiverFront Garden

RiverFront Garden

RiverFront Garden သည္ ကမၻာေပၚမွာ တတိယအႀကီးဆံုးေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ CSCEC မွ လာ၍ ေဆာက္လုပ္ေပးမည့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွ ဘက္စံုသံုး (mixed-use) စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

RiverFront Garden သည္ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရင့္ေနာင္တံတားႏွင့္ ေအာင္ေဇယ်တံတား ၾကားရွိ ေျမဧက ၃၁ ဧကတြင္ တည္ရွိပါသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈ

ထိုစီမံကိန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Southern Matel Industry (SMI) မွ developer အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဟူနန္အေျခစိုက္ Toener International မွ ေငြရင္းႏွီး စိုက္ထုတ္၍ Investor ဟု သိရသည္။

ေျမအမ်ဳိးအစားမွာ ဂရံေျမအမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီဘက္မွ ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု သိရွိရသည္။

အေဆာက္အဦးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ

ေဆာက္လုပ္မည့္ေျမတြင္ လက္ရွိ ၃၁ ဧက အနက္ ၁၀ ဧက ကို လူေနကြန္ဒိုမ်ားေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္သည့္ ေနရာမ်ားအား commercial ဇံုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဤစီမံကိန္းတြင္ ၃၁ ထပ္ လူေနကြန္ဒို အေဆာက္အဦး စုစုေပါင္း ၁၃ လံုးတြင္ လူေနတုိက္ခန္း ၁၈၇၅ ခန္း ပါရွိမည္ျဖစ္သည္။ အခန္းအက်ယ္အ၀န္းမွာ စတုရန္းေပ ၅၅၀ မွ စတုရန္းေပ ၁၁၀၀ အထိရွိၿပီး အိပ္ခန္း ၂ ခန္း၊ ၃ ခန္း၊ စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးအစားရွိပါသည္။

Company Country of Origin

Role

SMI Real Estate Development Myanmar Developer, land owner
Toener International China Investor
China State Construction and Engineering Corporation China Main contractor
Success Property Consultant Myanmar Sales agency

 

ထုိ႔အျပင္ commercial အေဆာက္အဦးမ်ားအျဖစ္  shopping centre ႀကီးမ်ား 5-star ဟိုတယ္ ရံုးခန္းတာ၀ါႏွင့္ service apartment အေဆာက္အဦးမ်ားလည္း ပါရွိဦးမည္ဟု သိရွိရသည္။

လက္ရွိအခါတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ လူေနကြန္ဒိုမ်ားကို ေဆာက္လုပ္္ရန္ အတည္ျပဳထားၿပီး က်န္ အေဆာက္အဦမ်ားအား ေစ်းကြက္အရ ဆက္လက္အတည္ျပဳသြားမည္ဟု သိရွိရသည္။

စီမံကိန္းကို တရုတ္ႏိုင္ငံမွ China State Construction and Engineering Corperation မွ တာ၀န္ယူ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ လူေနအေဆာက္အဦး ၅ လံုးအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးအား အၿပီးေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု သိရွိရသည္။

လူေနအေဆာင္အေယာင္မ်ားျဖင့္ ေရကူးကန္၊ တင္းနစ္ကြင္း၊ အားကစားရံု၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ convenience စတိုးမ်ား ပါရွိမည္ဟု သိရွိရသည္။

Pricing and Sales Model

အေရာင္းအား ၁၁ ရက္ေန႔ ဇြန္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ၂၃ ထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦး နံပါတ္ ၃ ႏွင့္ ၃၁ ထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦး နံပါတ္ ၄ တို႔မွ စုစုေပါင္းအခန္း ၃၁၀ ခန္႔ကို အေရာင္းဖြင့္မည္ျဖစ္သည္။

Pricing အား ၁ စတုရန္းေပကို  ၁၆၀,၀၀၀ ႏွင့္ ၁၈၀,၀၀၀ ၾကား သတ္မွတ္ထားၿပီး အေရာင္းဖြင့္ပြဲတြင္ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္မည္ဟု သိရွိရသည္။

ေငြေပးေခ်မႈ ၃ မ်ဳိးရွိပါသည္။ ထို ၃ မ်ဳိးမွာ လက္ငင္းေငြေပးေခ်မႈ၊ လစဥ္ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ အထပ္ၿပီးစီးမႈအေလ်ာက္ ေငြေပးေခ်မႈတို႔ျဖစ္ပါသည္။

လက္ငင္းေငြေပးေခ်မႈစနစ္တြင္ ၀ယ္သူက ၉၀% ေပးရ မည္ျဖစ္ၿပီး ၁၀% ကို အခန္းအပ္စဥ္တြင္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ လစဥ္ေငြေပးေခ်မႈတြင္ ၂၀% အား လက္ငင္းေငြေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္လလွ်င္ ၂ % ေပးကာ ေနာက္ဆံုးက်န္သည့္ ၈% ကို အခန္းအပ္လွ်င္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

အထပ္ၿပီးစီးမႈအေလ်ာက္ေငြေပးေခ်မႈတြင္ ၃၀% အား လက္ငင္းေငြေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး foundation ၿပီးလွ်င္ ၁၀% ၊ ေဆာက္လုပ္မႈ ၅၀% ၿပီးလွ်င္ ၂၀ % ၊ အမိုးၿပီးလွ်င္ ၂၀%၊ ေနာက္ဆံုးအခန္းအပ္လွ်င္ ၂၀% ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

Read 12877 times Last modified on Friday, 10 June 2016 21:09
Rate this item
(1 Vote)