Yangon Excelsior Hotel

Yangon Excelsior Hotel

Yangon Excelsior Hotel စီမံကိန္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပကိုလိုနီေခတ္ေဟာင္းအေမြအႏွစ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္  ကုန္သြယ္ေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း အမွတ္(၅) ႐ုံးေဟာင္းကို ဗီယက္နမ္မွ ဟိုတယ္အျဖစ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖြင့္လွစ္မည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ထိုအေဆာက္အဦးမွာ ၁၉/၄၃ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ေျမဧက ၀.၂၈ တြင္ တည္ရွိသည့္ အေဆာက္အဦးျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေဆာက္အဦးကို အစိုးရသစ္လက္ထပ္တြင္ ပုဂၢလိကႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္လက္ထဲသို႔ အပိုင္လႊဲအပ္ခဲ့ပါသည္။

သမိုင္းအေနျဖင့္ ၁၉၃၀ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တည္ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္က ၿဗိတိသွ် Steel Brothers ကုမၸဏီမွ ရံုးခ်ဳပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ အေဆာက္အဦးျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထိုအေဆာက္အဦးအား စီးပြားေရးအေဆာက္အဦးအျဖစ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ပါသည္။

ထို႔သို႔ တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကုမၸဏီမွ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာအနက္ Apple Tree, Pacific Prince International, S.V Resort. တုိ႔ကို ေနာက္ဆံုးအဆင့္ လ်ာထားေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ Apple Tree အား တင္ဒါေအာင္သူအျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။

ဤစီမံကိန္းအား ျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးအကူအညီအား စကၤာပူအေျခစိုက္ UOB ဘဏ္မွ ျမန္မာ-ျပင္သစ္ ကုမၸဏီတစ္ခုသို႔ ေငြထုတ္ေခ်းထားပါသည္။

ဗီယက္နမ္မွ Apple Tree ကုမၸဏီမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုဖြင့္ထားၿပီး ျမန္မာကုမၸဏီအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခံရၿပီး ျပင္သစ္ကုမၸဏီ ကို ေလာေလာဆယ္မသိရွိေသးပါ။

စီမံကိန္းကို Yangon Excelsior ကုမၸဏီ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္္၀ါရီလတြင္ တရား၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ထိုအေဆာက္အဦးမွာ ငါးထပ္အေဆာက္အဦးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၾကမ္းခင္းဧရိယာ စတုရန္းေပ ၆၀,၀၀၀ ခန္႔  က်ယ္၀န္းသည္ဟု သိရွိရသည္။ တင္ဒါေအာင္္သူ Apple Tree မွ ဦးေဆာင္၍ အေဆာက္အဦးကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ကာ ဟိုတယ္ခန္း ၇၄ ခန္းရွိ Yangon Excelsior Hotel အျဖစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု သိရွိထားပါသည္။

ထိုဟိုတယ္ကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ၿပီး အသစ္ျဖစ္လာမည့္ ပံုစံကို  ဗီယက္္နမ္မွ ဗိသုကာႏွင့္္ အင္ဂ်င္နီယာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Archetype Group မွ တာ၀န္ယူ ဒီဇိုင္းဆြဲ ေပးထားပါသည္။

ျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Pinnacle Development & Engineering မွလည္း အတြင္းပိုင္းအျပင္အဆင္မ်ား ျပဳလုပ္ရာႏွင့္ M&E ကိစၥမ်ားကိုလည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါ၀င္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ထုိဟုိတယ္အား နဂိုက Rangoon Excelsior Hotel ဟု ေပးထားေသာ္လည္း ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရပိုင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ Yangon Excelsior Hotel ဟု ျပန္လည္မွည့္တြင္ခဲ့ပါသည္။

ထုိသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ အရင္ အစိုးရလက္ထပ္မွ Rangoon ဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို စီးပြားျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းမွ ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္က ထင္ျမင္ခ်က္ေပးထားသည္။

 

Read 8535 times Last modified on Thursday, 09 June 2016 16:45
Rate this item
(2 votes)