Inno City

Inno City

Inno City သည္ဘက္စုံသုံး (mixed-use) စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံ၌ တစ္ခု တည္းေသာ အႀကီးဆံုး ၾကမ္းခင္းဧရိယာစုစုေပါင္း  ၄၉ ဧက က်ယ္ အေဆာက္အအံုႀကီး ကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ Inno Group မွ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

Inno City စီမံကိန္းသည္ ပါရမီလမ္းႏွင့္ေဝဇယႏၲာလမ္းေထာင့္ ေတာင္ဥကၠလာပ ေဂါက္ကြင္းႏွင့္ မ်က္ေစာင္းထိုး  ေျမ ၇.၆၂၉ ဧကတြင္ တည္ရွိေသာ ျမန္မာစီးပြား ဦးပိုင္ ေျမေပၚတြင္ ႏွစ္ ၇ဝ BOT ေျမအငွားစာခ်ဳပ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ ေန႕က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ (ယခင္အစိုးရ လက္ထက္) အဖဲြ႕၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီးေသာ ထိုစီမံကိန္း ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီ ခဲြ က ပႏၷက္ရိုက္ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ထိုစီမံကိန္းကို ေဒၚလာသန္း ၁၂၀ ခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဟု Inno Group ကဆိုၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ သားေပါင္း ၄,၅ဝဝ ေက်ာ္အသုံးျပဳကာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

အေဆာက္အဦး၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ား

အေဆာက္အအုံဒီဇိုင္းမ်ားအတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားမွ Posco A&C, Heanh စသည့္ကို ကုမၸဏီမ်ားကေရးဆြဲထားၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ Ilsung Construction အတြက္ ကိုရီးယားဝမ္ ၅၆ ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၄၇.၃ သန္း) တန္ဖိုးရွိေဆာက္လုပ္ေရးစာခ်ဳပ္ကို၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ က စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္

Inno City တြင္ လူေနတိုက္ခန္း ၁၀၄ ခန္းပါ အထပ္ ၂၉ ထပ္ အေဆာက္အအံု  ၂ လံုး၊ ႏွင့္ လူေနအိမ္ ၂၁၆ ခန္းပါ အထပ္ ၃ဝ ရွိ အေဆာက္အအံု  ၃ လံုး ( ထို လူေန အေဆာက္အအံု ၅ လံုးတြင္ အခန္းစုစုေပါင္း  ၇၄၄ ခန္း ပါ၀င္ သည္) အဆင့္ျမင့္ဘတ္စ္ကားဂိတ္တစ္ခု၊  ၅၀,၀၀၀ စတုရနးေပက်ယ္ Convention Centre တစ္ခု၊  ၂ ထပ္ျမင့္ ေစ်းဝယ္စင္တာႏွင့္ ယာဥ္ရပ္နားစခန္း အေပၚတြင္ အခန္း ၁၅ဝ ပါရွိေသာ ၁၃ ထပ္အျမင့္ ဟိုတယ္ တစ္ခုပါရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

Company Country of Origin

Role

Myanmar Economic Corporation Myanmar Land owner
Inno Group South Korea Developer
Ilsung Construction South Korea Contractor
Posco A&C South Korea Design
Heanh South Korea Design
Ace South Korea Design
Lin Thit Oo Thailand Land survey

 

စီမံကိန္းႀကီး တစ္ခုလံုးတြင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၅,၀၀၀ ခန္႕ ေနထိုင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Inno City စီမံကိန္း အေဆာက္အအံု အျမင့္မွာ ၃၅၆ ေပ ၁၀ လက္မ ရွိၿပီး ေရႊတိဂံု ေစတီ ပတ္၀န္းက်င္ ကန္႕သတ္ဇုန္ အျပင္ဘက္တြင္ ရွိပါသည္။

ထို႕ျပင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ေရကူးကန္၊ အားကစားခန္းမ၊ ကေလး ကစားကြင္း ႏွင့္ ပန္းၿခံတို႕ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုအေဆာက္အဦႀကီးတြင္ ေနထိုင္သူ မိသားစုမ်ား၊ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္၊ အဆင့္ျမင့္ အေ၀းေျပး ယာဥ္ ရပ္နားစခန္းႏွင့္ ခန္းမ ေဆာင္တို႕သို႕ လာေရာက္ေသာ ယာဥ္ မ်ားအတြက္  ယာဥ္အစီး ၁,၁၃၉ စီးရပ္နားနိုင္မည့္ ကားပါကင္၊ စည္ပင္ေရေပး ေ၀မႈစႏစ္၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ  Treatment ျပဳလုပ္ထားသည့္  အ၀ီစိတြင္း ေရသန္႕ စနစ္မ်ား၊ စီမံကိန္း တစ္ခု လံုးအတြက္ တစ္ရက္ခဲြစာ သံုးစဲြရန္လိုအပ္ေသာ ေရဂါလန္ေပါင္း ၃၆၄,၆၇၂ အား ျဖန္႕ျဖဴး ေပးနိုင္ မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႕ျပင္ မီးၿငွိမ္းသတ္ရန္ ေရဂါလန္ ၆၉,၂၉၂ အား ေလွာင္ကန္ျဖင့္ ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။

၂၄ နာရီ လံုၿခံဳေရး ကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္ထားၿပီး ကားအ၀င္အထြက္တြင္ RF System  စီစဥ္ထားရွိျခင္း၊ မီးေဘးလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ မီးစက္မ်ား၊ ၿဂိဳဟ္တုႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အင္တာနက္မ်ားအျပင္ အျခားအဆင့္ျမင့္ လံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

Pricing and Sales Model

အခန္းေစ်းႏွုန္းမ်ားမွာ တစ္စတုရန္းေပလ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၂၇၀ နွုန္းျဖစ္သည္။

အခန္းအမ်ိဳးအစား ရွစ္မိ်ဳးရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးအစားအလိုက္ႏႈုန္းထားမ်ား ကြာျခားသြားမည္ျဖစ္သည္။ အခန္း ခေပးေခ်ႏႈန္းမွာ စစခ်င္း  ၁၀% ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး သံုးႏွစ္အတြင္း အေက်ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

၉၂၅ စတုရန္းေပက်ယ္အခန္းမ်ားတြင္ အိပ္ခန္း ၂ ခန္းပါရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၃,၀၀၀ စတုရန္းေပက်ယ္အခန္းမ်ားတြင္ အိပ္ခန္း ၅ ခန္းပါရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

Read 17363 times Last modified on Monday, 06 June 2016 17:39
Rate this item
(1 Vote)