Times City

Times City

Times City စီမံကိန္းကေတာ့ ဟံသာ၀တီ ကားပြဲစားတန္း ၁၀ဧက ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေနသည့္ mixed-use စီမံကိန္းပဲျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ထိုေနရာကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး တင္ဒါေခၚယူခဲ့ပါသည္။

တင္ဒါကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားေရွာက္စ န္ပိုင္ Crown Advanced Construction ကိုေပးခဲ့ၿပီး ၅၂း၄၈ အခ်ဳိးအက်ဳိး တူစာခ်ဳပ္ ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Times City Project ကိုတ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ကဗိသုကာ ပံုစံ ေရးဆြဲၿပီးေဆာက္လုပ္ေရးကိုျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အင္ဂ်င္နီယာေပါင္း ၂၀၀ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္သား ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္Crown Advanced Construction မွ ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ေနသည္ဟုသိရပါသည္။

ထိုစီမံကိန္းကိုက်ပ္ ၄၀၀ ဘီလီယံ အကုန္အက် ခံ တည္ ေဆာက္မွာ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ တြင္ အၿပီး တည္ ေဆာက္မည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ေျမေနရာ ၁၀.၈ဧက က်ယ္၀န္းသည့္ ထိုစီမံကိန္းတြင္ ကြန္ဒိုမိနီယံ တာ၀ါႏွစ္လံုး၊ ႐ံုးခန္းတာ၀ါႏွစ္လံုး၊ ၾကယ္ငါးပြင့္ တာ၀ါတစ္လံုး၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေစ်း၀ယ္စင္တာတစ္ခု၊ အဆင့္ျမင့္ ေစ်း၀ယ္စင္တာ တစ္ခု၊ ကားေဟာင္း ၀ယ္ေရာင္း စင္တာတစ္ခုႏွင့္ ဆိုင္ခန္း ၃၇ လံုး ပါ၀င္ပါသည္။

ထိုကြန္ဒိုမီနီယံႏွစ္လံုးတြင္ လူေနခန္းေပါင္း ၂၆၀ ပါရွိၿပီး၊ ႐ံုးခန္း တာ၀ါႏွစ္လံုးတြင္မူ ႐ံုးခန္းေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ပါရွိပါသည္။

ၾကယ္ငါးပြင့္ဟိုတယ္၌ အခန္း ၅၀၀ ပါရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာနာမည္ႀကီး Hilton ၏ ပထမဆံုးေသာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Hilton ဟိုတယ္ျဖစ္လာမည္ဟုလည္းသတင္းထြက္ရွိေနပါသည္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာစင္တာတြင္ အခန္း ၈၅၀ ပါရွိၿပီးအထပ္ (၁) လႊာမွ (၃) လႊာအထိေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ နီလာ စသည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အထပ္ (၄) လႊာတြင္ ေရႊဆိုင္မ်ားႏွင့္ အထပ္ (၅) လႊာတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ ပန္းပုဆိုင္စသည့္ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ပါ၀င္ထည့္သြင္းသြားမည္ဟုလည္းသိရွိရပါသည္

အမ်ဳိးအစား အေရအတြက္ အျမင့္ အခန္းအေရအတြက္
ကြန္ဒို ၂ လံုး ၂၇ ထပ္ ၂၆၀
႐ံုးခန္း ၂ လံုး ၂၃ ထပ္ ၄၀၀ ေက်ာ္
ဟိုတယ္ ၁ လံုး ၂၆ ထပ္ ၅၀၀
ဆိုင္ခန္း ၃၇ လံုး ၅ ထပ္  
ေက်ာက္မ်က္ ေစ်း၀ယ္စင္တာ ၁ လံုး ၅ ထပ္ ၈၅၀
ကားေဟာင္းေရာင္း၀ယ္ ၁ လံုး ၂၇ထပ္  
ေစ်းဝယ္စင္တာ ၁ လံုး ၅ ထပ္  

 

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီသည္လည္း Times City အား ေနရာ ပိုင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားရင္း ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံ ျခားဖက္စ ပ္ျမွဳပ္ႏံွမႈအျဖစ္လည္းေကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ ၈.၉ ဧကဟု သတ္မွတ္ထား ၿပီးထိုအပိုင္းေပၚတြင္ ေဆာက္သည့္ အေဆာက္အဦး မ်ားအား ေကာ္မရွင္ကေရာင္းခ်ခြင့္ေပးထားပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ ျခားဖက္စပ္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ၁.၉ ဧကေနရာတြင္ ေဆာက္လုပ္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ ငွားရမ္းခြင့္သာေပးထားပါသည္။

ထိုစီမံကိန္းလုပ္သူက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးေသာဓာတ္ေလွကားႏွင့္ စက္ေလွကားစာခ်ဳပ္ကို Jardine Schindler ကုမၸဏီသို႔ ဇူလိုင္ ၂၀၁၅ တြင္ ေပးဆပ္ခဲ့ၿပီး Jardine Schindler က Time City Project အတြက္ ဓာတ္ေလွကား ၇၉စင္း ႏွင့္ စက္ေလွကား ၂၁ စင္းတပ္ဆင္ ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

Company အမ်ဳိးအစား အေရအတြက္
Jardine Schindler ဓာတ္ေလွကား၊စက္ေလွကား

၄၁ x Schindler 3300 AP ဓာတ္ေလွကား

၃၈ x Schindler 5500 ဓာတ္ေလွကား

၂၄ x Schindler 9300 AEစက္ေလွကား

Read 9364 times Last modified on Monday, 23 May 2016 14:09
Rate this item
(4 votes)